Search form

Matiu 6:25

Nena puti amira sero kotumu-katumu wai tepo awa.

25Are na nimorekare sana niniu. Nikare nuai nisokare emo kotumu-katumu inoise ego oko sawe, “Nena nai nana tamamunonikai? Ou nai nana tamamunonikai?” Noko nikare tama aiso nisokare emo kotumu-katumu inoise ego oko sawe, “Tama woi nana tamamunonikai?” Nikare seu. Nuai nisokare meni meta nena meni me inoi? Tama aiso nisokare meni meta tama woi nisokare meni me inoi?