Search form

Matiu 6:28

28Ago wai ine kaka itamu giro nogoro tama woire more emo pena-pana kotumu-katumu inowewi? Nikare ni ware ena agiti eriro uzi ditinowera amira susu awa kotumuro giu. Nukare asina araira bua oko inowera. Noko nukare mo gayaira bua oko inowera.