Search form

Matiu 7

Nakai zas meni wago oko wanekai.

1Anutu meni nikare gera potai azu, nikare zas meni wago wero ema eni gera oko potawe. 2Nera kota, erama gera potitinoise ge samunowa, te Anutu meni nimorekare ina samunoya. Ota nikare nena eramare potamunowa, te Anutu meni nimorekare potamunoya. 3Ni nogoro otao niso nana giti mokara wowo itia awa gosinoise niso nana giti mokara ni pena itia awa kaka giro baitamu inosi? 4Ni pena niso nana giti mokara itai amire ni otao nisore ego sasa te wanoi? “Niso nana giti mokara wowo itia awa pumane.” 5Opi ema me sao inowewa, niso nana giti mokara ni pena itia awa gita pumuro amire giro baititinoise otao niso nana giti mokara wowo pumasa te wamunoya awa. 6Nikare utura ge amira nena awa sunere oko potawe. Ota simai wau nisokare me awa pure oko apero duawe. Ago wawa nukare nena ago ine awa te meni patiro amire eya kapeteniro nikare gamamera.

Isa toma amire nena pumai.

7Nikare Anuture isa toma amire pumamunowa. Nikare tamaira bua inoma amire me tamamunowa. Nikare isa nisokare meni so be dago inoise nuawa Anutu meni ninamunoya. 8Ema isa towera ami pupinowera. Ema tamaira bua inowera ami me tapinowera. Ema isa meni so be dago inowera amira isa awa Anutu meni ninitinowia. 9Ota nisokare nana ema ai meni mai nuso ma emo sai yayau omata potamunoi? 10Ota wo emo sai zi potamunoi? 11Tepo awa. Nikare ema waya-kawaya meni mai awiso nisokarere nena kokopai potitinowewa awa. Are ego gosinonakai awa: Mama nisokare utura itewia ami erama dainitinoise ema isa towera amire nena ewa-gaewa witai potamunoya. 12Nikare tani erama meni nimorekare warise yaba inowewa te ago ine numorekare wewo. Ami sai zewai wai ge dapikarago ata porofetera ge apikarago pumuro tepo inoya awa.

Toyai-bera ge.

13Nikare nuai mera toyai-be pei-kaka amira toiwo. Gera wai nata amira toyai-be awa bamubake. Noko ebata nuso dai bamu. Amira erama witai meni susawewera awa. 14Nuai mera nata amira toyai-be meni awa pei-kaka. Noko ebata nuso dai tama dai bamure. Are ema etokaka meni daba tapinowera awa.

Opi ema me sao inowera amira ge.

15Ge gipai ema opi nukare sao nusokare awa lamara ine, duba osai gege. Ata moka nusokare meni awa sunera moka ine, goroba me goroba. Are nukare uma wero baititinoise noiwo. 16Ge nusokarera me awa giro amire susu nusokare gamunowa. Pura meni biza me duwai pumai ineta? Ota sasawara me nuso meni ona duwai pumai ine ni? 17Tepo awa. Ni ewanana awa me ewanana zizinowia. Ni waya awa me waya zizinowia. 18Ni ewananara ena me waya kei awai ine tepo awa. Noko ni wayara ena me ewanana kei awai ine tepo dai awa. 19Are ni zo me ewanana kaka kei awamu wai giro kapero ape niaora nai gege awa. 20Susu ago ine itia, are nikare ge nusokarera me awa giro amire susu nusokare gamunowa.

21Ema meni namore “Tua naso, Tua naso” asinowera nukare te dapikarago utura mokara oko toyamunora. Mama naso utura itewia amira ge dipinowera nukare ami daba toyamunora awa. 22Ema saisai meni be bamura ena ego ine namore samunora awa, “O Tua nasokare, nakare be nisora Anutura ge porofete meni sago wenakare. Ota be nisora bi tunenakare. Ota be nisora bua bamu wenakare.” 23Ago sara na numorekare ego samunona awa, “Na nikare zo da di kaka gamu inona. Doro bozeu tepo wae, pasina ema nikare.”

Ema eto so eto diwato amira ge bezai.

24Ema zo meni ge naso ei awa niniro dimamunoya, nu awa ema ninai bamure. Nu ema zo so nusora zasiwi ura me wamuro potinu dopenua ago ine awa. 25Ago wenu itinu wa boruza osenu wama bamu muro so gaenu bisi bamu meni so awa denu so zewai wero itinua awa. Sora zasiwi gowero baitinua, are zewai wero itinua awa. 26Ota ema zo meni ge naso ei awa niniro duamunoya, nu awa ema dau zo meni so nusora zasiwi tame dorou wenua, ago ine wamunoya. 27Ago wenu itinu wa boruza osenu wama bamu muro so gaenu bisi bamu meni so awa denu yarasa awenua awa.”

28Yesu meni ge awa tomite sero tepo wenu ema bama nukare ge diai nusora yaba inoise di tainiwa. 29Awa nera kota, nu gera susu meni ge diro baitinua. Awa lo ge gipai ema nusokare gipinoisowa, awa doro dainiro putoure senua awa.