Search form

Matiu 7:1

Nakai zas meni wago oko wanekai.

1Anutu meni nikare gera potai azu, nikare zas meni wago wero ema eni gera oko potawe.