Search form

Matiu 7:23

23Ago sara na numorekare ego samunona awa, “Na nikare zo da di kaka gamu inona. Doro bozeu tepo wae, pasina ema nikare.”