Search form

Matiu 7:24

Ema eto so eto diwato amira ge bezai.

24Ema zo meni ge naso ei awa niniro dimamunoya, nu awa ema ninai bamure. Nu ema zo so nusora zasiwi ura me wamuro potinu dopenua ago ine awa.