Search form

Matiu 8

Yesu meni ema boya ayare zo kora wenua.

1Yesu meni dirumura ena osisinoinu ema bama dubu bamu ami nu ama ganero 2osewa ema zo boya ayare meni nuso nana benaura zorage bamuro bawa diro koiniro ego senua awa, “Tua, ni putou niso itia, are ni na kora wamu wero giro kora wasa ewanana wamunona.” 3Ago senu Yesu meni wana potiro tama nuso kimuro ego senua awa, “Na ago wamu kotupitinona, are boya niso wawa waise.” Ago tuaise boya nuso eya wawa wewa tama nuso ewanana wenua awa. 4Yesu meni ago wero numore ego senua awa, “Tani nimore wetena amira bowi awa ema zore oko sase. Ni bamu, tama niso awa prisre gipasa gae. Ago inoise nena Mose meni Anuture potawise senua awa potasa yaya niso tepo wetia amira susu giro baitamunora.” Ago senua awa.

Yesu meni soldiara giti kopi zo amira soumai kora wenua.

5Yesu meni Kapaneam nate baro noinu Roma soldiara giti kopi zo meni nuso nana kei awero nu zawa sero ego senua awa, 6“Tua, soumai naso yaya mou-mau puro sora duro itia.” 7Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Nane muro kora wamunona.” 8Ago senu soldiara giti kopi meni ge ina ego senua awa, “Tua, na ema ewanana tepo. Are ni so nasora toyasa te oko wamunoya. Are ni ego itise amire ge daba sasa soumai naso ewanana wamunoya. 9Awa gosinona, nera kota, na ema babezinomara ama-zani nowena. Noko na soldia enira giti kopi. Are nusokare nana zo bayaise sana bayamunoya, ata zo maise sana mamunoya. Ota na soumai naso bua waise sana wamunoya. Are ni ego itise ge daba sasa soumai naso ewanana wamunoya, awa gosinona.” 10Ago senu Yesu meni ge awa niniro di tainiro ema dubu nu ama ganinoiwa amire ego senua awa, “Na me nimorekare sane. Isreli ema nisokare nana ema tuma diai ago inere zo oko tapisena. 11Are ego tugata wana niniu. Waiko osaira enata witaira ena ema Yudako saisai meni kei awero Abrahamto Isakare ata Yakobo awa numorekare dai utura mokara auniro ana-bona wero arumuro ninoise yawa sara wamunora awa. 12Ota ema utura mokara gegenai nunekare meni awa mumera baro di zawa gatero zarinoise itamunora.” 13Ago sero soldiara giti kopire ego senua awa, “Ni bamu, tuma diai nisora me kei awamunoya.” Ago senu soumai nuso be da amire ewanana wenua awa.

Yesu meni Petorora imeti-gagara amira yaya kora wenua.

14Yesu meni Petoro nana sora witiro imeti-gagara nuso yaya tama mena-manare puro itinu ginua awa. 15Giro wana nuso zinu yaya bisi asenua. Ago wenu bama awa eriro Yesura nena sawenu ninua awa. 16Tua zinu ema bama bi mokara itai dainiro puro kei awewa awa. Ago wewa Yesu meni bi nusokare be nuso meni tunenua awa. Ago inoise ema yayare dapikarago kora wenua awa. 17Ago wenu porofete Yesaya meni ge ego gaenua awa me wenua.

Nu yaya nasokai kora wai ewanana wamunonakai.

Noko, nu mou nasokai dimamunoya.

Yesu ama wanisekai amira ge.

18Ema bama dainiro meni Yesu nana kei awero nu zimuwa giro bua mai nuso meni nu puro dawero ou ubu enibara potarise senua. 19Are bayamu sero inoiwa lo ge gipai ema zo meni nuso nana zora bamuro ego senua awa, “Gipai ema, ni nago nago bayamunosi awa na te ni ama ganamunona.” 20Ago senu Yesu meni ina numore ego senua awa, “Wo zobina nukare awai masire. Noko ni mamai da ago nukare papamore. Ata na Emara Mai meni awa so-mara auka inoise nowena. Are eya na ama ganamu oko sase.” 21Ago senu nusokare nana dubura zo meni numore ego senua awa, “Tua, ni ninasa na gita mama naso betai gowero amire ni ama ganane.” 22Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ni na ama gane. Ema ititi tepo meni nuago inowera ami betai ema gowarise.” Ago senua awa.

Bisi meni Yesura ge dimunua.

23Ago sero wara witinu bua mai nuso witiwa amire bamuwa awa. 24Susauwa bisi bamu eya muro ewa gaenu kakawa eriro bamubake wenu ewa wa duru toinua. Ota Yesu meni awa gitawa inoinua awa. 25Are bua mai nuso meni baro awa-uzero ego sewa awa, “Tua, nakare soremu. Nakai dagimai sogo inonakai.” 26Ago sewa giro ego senua awa, “Tuma diai nisokare bamuko. Nikare nogoro azu inowi?” Ago sero eriro kakaware bisire senenu so bisi binono denua awa. 27Ago wenu ema meni giro di tainiro ego sewa awa, “Ema ei awa neni? Ata nena bamubamu bisire kakaware dabe ge nuso ninitinoweri?” Ago sewa awa.

Yesu meni ema etora nana ena bi tunenua.

28Yesu meni ou ubu semuro Gadara emara zebu amira kei awenua awa. Kei awenu ema eto bi ditira ena muro nu tamuwato awa. Bi nusoto nana itasara nuto goroba bamu wasarato ema eni meni azu wero ebata amira muro baro kaka wamu inoisowa awa. 29Are nuto arero zawa gatero ego sewato awa, “Ni Anutura Mai meni namoreto ne wamu tupesi? Ni be bamu kaka kei awamure yaya bua namorekare potamu tupesita?” 30Ota pu witai ami asikera kena ena nena ninoise itiwa. 31Are bi meni ge beina-baina wero Yesure ego sewa awa, “Ni nakare tunamu wero giro sasa pu dubu omira nana mokara toyanekare.” 32Ago sewa giro nu numorekare ego senua awa, “Nikare bamuu!” Ago senu nukare ema eto doro bamuro pu dubu noiwa amira nana mokara toiwa awa. Ago wewa pu dapikarago sumai nusokare kei awenu pena-pana sumuro degara baro ou ubura dagimuro ou niro betero tepo wewa awa. 33Ago wewa pu dia noiwa nukare dai bozewa awa. Bozero bamu nata bamura niro ge awa dapikarago kereniro sero tepo wewa awa. Nukare tani ema etora nana kei awenua amira ge uge awa wewa awa. 34Uge wewa giro nata bamura ema bama nukare dapikarago eriro Yesu tamamu muwa. Nukare muro nu giro numore ge zewai zawai toise nu zebu nusokare doro bayaise sewa awa.