Search form

Matiu 8:11

11Are ego tugata wana niniu. Waiko osaira enata witaira ena ema Yudako saisai meni kei awero Abrahamto Isakare ata Yakobo awa numorekare dai utura mokara auniro ana-bona wero arumuro ninoise yawa sara wamunora awa.