Search form

Matiu 8:19

19Are bayamu sero inoiwa lo ge gipai ema zo meni nuso nana zora bamuro ego senua awa, “Gipai ema, ni nago nago bayamunosi awa na te ni ama ganamunona.”