Search form

Matiu 8:21

21Ago senu nusokare nana dubura zo meni numore ego senua awa, “Tua, ni ninasa na gita mama naso betai gowero amire ni ama ganane.”