Search form

Matiu 8:26

26Ago sewa giro ego senua awa, “Tuma diai nisokare bamuko. Nikare nogoro azu inowi?” Ago sero eriro kakaware bisire senenu so bisi binono denua awa.