Search form

Matiu 8:28

Yesu meni ema etora nana ena bi tunenua.

28Yesu meni ou ubu semuro Gadara emara zebu amira kei awenua awa. Kei awenu ema eto bi ditira ena muro nu tamuwato awa. Bi nusoto nana itasara nuto goroba bamu wasarato ema eni meni azu wero ebata amira muro baro kaka wamu inoisowa awa.