Search form

Matiu 8:29

29Are nuto arero zawa gatero ego sewato awa, “Ni Anutura Mai meni namoreto ne wamu tupesi? Ni be bamu kaka kei awamure yaya bua namorekare potamu tupesita?”