Search form

Matiu 8:31

31Are bi meni ge beina-baina wero Yesure ego sewa awa, “Ni nakare tunamu wero giro sasa pu dubu omira nana mokara toyanekare.”