Search form

Matiu 8:32

32Ago sewa giro nu numorekare ego senua awa, “Nikare bamuu!” Ago senu nukare ema eto doro bamuro pu dubu noiwa amira nana mokara toiwa awa. Ago wewa pu dapikarago sumai nusokare kei awenu pena-pana sumuro degara baro ou ubura dagimuro ou niro betero tepo wewa awa.