Search form

Matiu 9

Yesu meni ema zo te-wana gigimai awa kora wenua.

1Yesu meni wara witiro ou ubu noko semuro nata nuso nana bamunua. 2Baro kei awenu ema zo te-wana gigimai awa gogara potiwa duro itinu dimuro puro muwa awa. Ago wewa Yesu meni tuma diai nusokarera susu giro yaya emare ego senua awa, “Mai naka, ni azu oko wase. Zewai weyo. Pasina niso disero tepo inona awa.” 3Ago senu Yudara lo ge gipai ema eni nukare duba nusokare meni ego kotumuwa awa, “Ema emi Anutu meni wago inoya, atonua!” 4Ago kotupitinoiwa Yesu meni kotumai nusokare giro tepo wero ego senua awa, “Nikare nogoro ge waya kotupitinowi? 5Nakai ema yayare amire ‘Eri, aita wase’ tepo ago sanakai nu kaka aita wamu wamunoya, awa nakai me namunonakai. Nera kota, ema bama meni ge nasokai gara opi wamunoya. Ata nakai ‘Na pasina niso disinona’ tepo ago samunonakai, awa nakai me oko namunonakai. Nera kota, ema bama meni ge nasokaira me awa gai ine tepo. 6Are na pasina disaira putou puro zebura nowena awa gawise sero na ge ei awa dai numore samunona: Na nimore ego tona, Eri, awai masi gogare niso puro niso nana bayase.” 7Ago senu ema awa eriro nuso nana nate bamunua awa. 8Are ema dubu bamu ami tani awa giro azu wero Anutu nu putou ago zo emara nana wanera potinua, awa giro nu bowi wewa awa.

Yesu meni Matiu zawa senua.

9Yesu meni ana eriro susaumite takis pumai ema zo zazo nuso Matiu nu takis pumaira sora itinu giro numore ego senua awa, “Ni mu, na ama ganase.” Ago senu giro eriro nu ama ganenua awa.

10Ago wero nu Yesu so nuso nana ena nena naise senu witinu amire takis pumai ema ata Yudara lo ge dai ema witai ami kei awero Yesu bua mai nusore dai eroma nena niwa awa. 11Ago inoiwa Farisayo meni nukare giro bua mai nusore ego sewa awa, “Gipai ema nisokare meni nogoro takis pumai emare Yudara lo ge dai emare dai itise nena ninori?” 12Ago sewa ge awa Yesu meni niniro ina ego senua awa, “Ema yaya tepore meni dokta nana oko susawewera. Ata ema yayare meni gege dokta nana susawewera. 13Nikare baro ge gayai ego itia amira susu kotumuro giu,

Na Anutu meni zame moyaira kota,

dumi pumaira ara tapinona. Na ema nuai nuso saramai asinoya awa zawa samu oko muna. Ata na ema pasina wai ema awa zawa samu muna.” Ago senua awa.

Sieniro nuaira ge sewa.

14Be amira ana Yohanera bua mai meni Yesu nana kei awero nu atata wero sewa awa, “Nakare ata Farisayo nakare nena nai sienitinoise nowenakare, ota bua mai niso meni awa nukare nogoro nena kaka sienamu inoweri?” 15Ago sewa Yesu meni numorekare ina ego senua awa, “Ema bama ataira bona inoise itara ema nu bama atamunoya ami numorekare dai nuamunoya be amire duba nitinoise nena sienarise sawa ninamunorita? Tepo awa. Ota ama ema awa iwo meni puro bayara tepo wamunoya be amire nukare nena sienamunora. Da ago ine namore wara amire bua mai naso meni nena sienamunora. 16Nakai mo toto takaniro gayamu sero mo sibi seka puro mo asora oko gainowenakai. Ago wamunonakai, awa mo seka meni zumai mo aso noko keyai toto bamubake wamunoya. 17Nakai ou wain seka puro meme tata matura oko niginowenakai. Ago wamunonakai, awa ou wain meni dobu wero meme tata ziai bezai ou wainre meme tatare awa zainamunonakai. Nakai ou wain seka puro meme tata sekara niginowenakai. Ago wawenakai ou wain sekare meme tata sekare nuto neine itewerato awa.” Ago senua. Ge bezai awa tepo oko senua. Nukare susu ei awa garise sero senua: Nu nuai seka amira ge toisonua, are bua mai nuso meni Yudara tani matu awa doro tani seka gege puro nuamunonakai asenua awa.

Yesu meni bama zo kora wero mai bama diro zo betaira ena awa-uzenu seka wero erinua.

18Yesu nu ge awa toise itinu yere ibu dia ema zo meni nuso nana muro benaura koiniro ego senua awa, “Mai naso bama diri zeme betetia, ata ni puro bayana wana nuso nana tame potasa eramunoya.” 19Ago sero bamunu Yesu meni eriro bua mai nusore dai dia ema awa ama ganero bamuwa awa. 20Susauwa bama zo orara pupinoise noe donu zepa 12 wenua ami Yesu nana ame bamuro Yesura tama woi tera ena kimunua awa. 21Ago inoise nu nutope ego kotumunua awa, “Tama woi nuso gege kimuro ewanana wamunona.” 22Ago kotumuro kimunu Yesu meni kapeteniro bama giro ego senua awa, “Mia naka, ni oko azu wase. Ni tuma diai nisora ewanana wetesa.” Ago senu bama eya ewanana wenua awa. 23Ago wenu Yesu meni susaumite diara nana sora witiro bui pisai emare ema diti bamure ami dire buare inoise itiwa giro ego senua awa, 24“Nikare kei awero bamuu! Mai bama diri awa nu kaka betamu. Nu gitawa inoya.” Ago senu nukare nu isimuwa awa. 25Ago wewa senu osero tepo wewa betai itinua amira nana baro mai bama diri wanera zinu erinua awa. 26Ago wenua amira ge bowi meni zebu amira dago te wero bamunua awa.

Yesu meni ema giti guma wai ata bi mokara itai awa kora wenua.

27Yesu meni ana eriro susaunu ema giti guma wai eto meni nu ama ganero zawa toise ego sewato awa, “O Dawidira sibuna, ni nato emo zo amuyo.” 28Yesu susaumite sora witinu nuto nuso nana zorage bamuro kei awewato awa. Nuso nana kei awewato giro Yesu meni nuto atata wero senua awa, “Giti moka kora waira putou naso nana itia asero gewato me weti mewitota?” Ago senu nuto sewato awa, “Iyo, Tua. Genato me inoya.” 29Ago sewato giro nu giti moka nusoto kipinoise ego senua awa, “Tuma diai nisotora me nisoto nana kei awaise.” 30Ago senu giti moka nusoto panenua awa. Ago wenu Yesu meni numoreto potai ge ego potinua awa, “Nito tani amira ge bowi ema enire oko saweto.” 31Ago senua, ata nuto doro bamuro ge bowi nuso sero sero awewato zebu amira te wenua awa.

32Yesu bua mai nusore ana eriro susauwa ema zo puro Yesu nana muwa awa. Bi zo nuso nana itinu nu ge amu noisonua. 33Are Yesu meni bi tunenu bamunu ema awa ge senua awa. Ge senu ema dubu bamu ami di tainiro ego sewa awa, “Isreli zebura ena gita nena ago ine zo oko kei awenu ginakai.” 34Ago sewa awa, ata Farisayo meni Yesure ego sewa awa, “Bira giti kopi meni nu soremawi bi tuninowia awa.” Ago sewa awa.

Yesu meni ema bama emo zo wenua.

35Are Yesu nu ago inoise nata bamuta pei ni awa nu te noisonua awa. Ago inoise yere ibu nusokare sero toiro ge gipinoise Anutu imata Tua wero nuamunoya amira Oziga Ewanana tugata inoise noisonua awa. Ota ema yayare dapikarago kora wasai yaya nusokare bisi asero tepo inoisonua awa. 36Are nu ema dubu bamu awa giro nukare emo zo bamu wenua. Nera kota, nukare lama dubu dia tepo ine. Are nukare putou tepo duba nitinoise noisowa. 37Are nu bua mai nusore ego senua awa, “Nena buye ena zamuro itia, ata pumaira ema etokaka. 38Are nikare pumai buara mamere isa sawa nu nena pumai ema tamai bua nusora bayarise.” Ago senua awa.