Search form

Matiu 9:1

Yesu meni ema zo te-wana gigimai awa kora wenua.

1Yesu meni wara witiro ou ubu noko semuro nata nuso nana bamunua.