Search form

Matiu 9:10

10Ago wero nu Yesu so nuso nana ena nena naise senu witinu amire takis pumai ema ata Yudara lo ge dai ema witai ami kei awero Yesu bua mai nusore dai eroma nena niwa awa.