Search form

Matiu 9:11

11Ago inoiwa Farisayo meni nukare giro bua mai nusore ego sewa awa, “Gipai ema nisokare meni nogoro takis pumai emare Yudara lo ge dai emare dai itise nena ninori?”