Search form

Matiu 9:12

12Ago sewa ge awa Yesu meni niniro ina ego senua awa, “Ema yaya tepore meni dokta nana oko susawewera. Ata ema yayare meni gege dokta nana susawewera.