Search form

Matiu 9:18

Yesu meni bama zo kora wero mai bama diro zo betaira ena awa-uzenu seka wero erinua.

18Yesu nu ge awa toise itinu yere ibu dia ema zo meni nuso nana muro benaura koiniro ego senua awa, “Mai naso bama diri zeme betetia, ata ni puro bayana wana nuso nana tame potasa eramunoya.”