Search form

Matiu 9:2

2Baro kei awenu ema zo te-wana gigimai awa gogara potiwa duro itinu dimuro puro muwa awa. Ago wewa Yesu meni tuma diai nusokarera susu giro yaya emare ego senua awa, “Mai naka, ni azu oko wase. Zewai weyo. Pasina niso disero tepo inona awa.”