Search form

Matiu 9:22

22Ago kotumuro kimunu Yesu meni kapeteniro bama giro ego senua awa, “Mia naka, ni oko azu wase. Ni tuma diai nisora ewanana wetesa.” Ago senu bama eya ewanana wenua awa.