Search form

Matiu 9:27

Yesu meni ema giti guma wai ata bi mokara itai awa kora wenua.

27Yesu meni ana eriro susaunu ema giti guma wai eto meni nu ama ganero zawa toise ego sewato awa, “O Dawidira sibuna, ni nato emo zo amuyo.”