Search form

Matiu 9:28

28Yesu susaumite sora witinu nuto nuso nana zorage bamuro kei awewato awa. Nuso nana kei awewato giro Yesu meni nuto atata wero senua awa, “Giti moka kora waira putou naso nana itia asero gewato me weti mewitota?” Ago senu nuto sewato awa, “Iyo, Tua. Genato me inoya.”