Search form

Matiu 9:30

30Ago senu giti moka nusoto panenua awa. Ago wenu Yesu meni numoreto potai ge ego potinua awa, “Nito tani amira ge bowi ema enire oko saweto.”