Search form

Matiu 9:36

36Are nu ema dubu bamu awa giro nukare emo zo bamu wenua. Nera kota, nukare lama dubu dia tepo ine. Are nukare putou tepo duba nitinoise noisowa.