Search form

Matiu 9:4

4Ago kotupitinoiwa Yesu meni kotumai nusokare giro tepo wero ego senua awa, “Nikare nogoro ge waya kotupitinowi?