Search form

Matiu 9:6

6Are na pasina disaira putou puro zebura nowena awa gawise sero na ge ei awa dai numore samunona: Na nimore ego tona, Eri, awai masi gogare niso puro niso nana bayase.”