Search form

EBR. 8

Mpatanishi wa Agano Bora zaidi

1-Basi, katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili: Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Ukuu mbinguni, 2mhudumu wa patakatifu, na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu. 3Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu; kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. 4Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani; maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria; 5-watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu, alipokuwa tayari kuifanya ile hema; maana asema, Angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. 6-Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. 7Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili. 8-Maana, awalaumupo, asema

Angalia, siku zinakuja, asema Bwana,

Nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya;

9-Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao,

Katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri.

Kwa sababu hawakudumu katika agano langu,

Mimi nami sikuwajali asema Bwana.

10Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli

Baada ya siku zile, asema Bwana;

Nitawapa sheria zangu katika nia zao,

Na katika mioyo yao nitaziandika;

Nami nitakuwa Mungu kwao,

Nao watakuwa watu wangu.

11Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake,

Na kila mtu na ndugu yake, akisema, Mjue Bwana;

Kwa maana wote watanijua,

Tangu mdogo wao hata mkubwa wao.

12Kwa sababu nitawasamehe maovu yao,

Na dhambi zao sitazikumbuka tena.

13-Kwa kule kusema, Agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka.

Swahili Union Version

Swahili Union Version (SUV): Copyright - 1952, 1997: Bible Society of Tanzania and Bible Society of Kenya. All rights reserved.

Swahili Union Version (SUV): Hakimiliki -1952, 1997: kwa: Chama cha Biblia cha Tanzania na Chama cha Biblia cha Kenya. Haki zote zimehifadhiwa.

More Info | Version Index