Search form

Nunu‑tɔplɩ 10

‑Tɛ Kɔnɛɩ da la Piɛlɩ

1Ɛ kɔ la nyɩbɛyu ꞊de, 'ɔ nɩ la 'le Sesalɩdɩɔ 'mʋ. 'A 'dʋ mɔ Kɔnɛɩ. Ɔ mɔ Romakʋɛ a 'sɔyuo a nyɩgblaka ‑yee nɩ, 'ɔɔ la 'sɔyuo a ‑wlɩɩ ꞊hun naa. 'Sɔyuo a ꞊tɩɔ ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ 'kwli 'mʋ ɔ nɩ 'le, ʋ nyo daa Yitaliblʋgba a 'sɔyuo. 2Nyɩbɛyu a ‑gbɛ, 'a 'yrinaabʋɩ 'sii 'o ye, ɔ kɔ 'a kayugbokʋɛ 'bii 'hɛɛn 'ʋʋ 'o Nyɩsʋa 'o ꞊tuu. Ɔɔ ꞊sʋɛnyʋ ꞊nʋ 'mʋ 'nɩ ‑hɛ 'dɔ, ‑ʋ nɩ 'le ‑Juukʋɛ ‑hɛyri, 'ɔ 'cipi 'o Nyɩsʋa a dɩda. 3‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ 'klɛɛ, 'yrʋ‑hiilɛ a ti 'yri, ‑ye ɔ 'yee 'mʋ 'kwla, 'ɔ yree lɛ ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ'ɔ nɩ, ‑ɔ pa 'le ꞊nɔ ‑wɔn. Nyɩsʋa a lɛleenyɔ a ‑gbɛ, ɔ nɔ: «Kɔnɛɩ!» 4‑Ye hʋannʋ bi 'le Kɔnɛɩ 'kwli 'mʋ, 'ɔ nyo 'ye gbee, ɔ nɔ: «꞊Be ɩ kla nɩ 'le, Kʋkɔnyɔ?» ‑Ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ a ‑gbɛ, ɔ nɔ: «‑Tɛ ‑nɩɩ nu, ꞊nɩɩ ꞊sʋɛnyʋ 'mʋ ‑hɛ, kɔ, ‑tɛ ‑nɩɩ Nyɩsʋa a dɩda nu, Nyɩsʋa wɩɩn ke, 'ɔ po ‑na ‑tɩ ꞊wlʋ ‑wɔn. 5‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, lee 'le nahuin 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Sope, ʋ 'mʋ Simɔ da, ‑ɔ kɔ kegbohraadʋ mɔ Piɛlɩ. 6Piɛlɩ a ‑gbɛ, 'ke ɔ nɩ 'le nahuon ꞊de a ‑tɛ. Nahuon a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ ‑wɛ Simɔ, 'ɔɔ dahʋakʋɛ ‑kʋan 'yri nuu. 'Ke 'a kayu nɩ 'le 'yru nʋa 'mʋ.» 7‑Tɛ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ po 'klɛɛ 'a nɩ titie, ‑ye ɔ mu nɩ, Kɔnɛɩ 'ɔ da 'a ‑kʋannunyʋʋ 'hɔn, kɔ 'sɔyuo, ɔɔ naa, a nahuon ‑ye. 'Sɔyuotayu a ‑gbɛ, 'a 'yrinaabʋɩ 'sii ‑wɛ 'o ye; 8Kɔnɛɩ 'ɔ bi 'o, 'ɔ na ꞊nʋ dɛ 'bii ꞊nʋ ‑wɔn yrɛ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, 'plɩɩ 'ɔ lee 'le ꞊nʋ Sope 'mʋ.

9‑Nyrɔwɔɔ ‑do bɔ ‑hi 'klɛɛ, ‑ye ʋ 'mʋɛɛ Sopedɩɔ yrɛ. Bʋʋ 'klɛɛ Sope ye 'mʋɛɛ, ‑ye 'ke 'le Sope a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke Piɛlɩ nɩ 'le kayu gbo. Kayu a ‑gbɛ, ‑ʋ kɔ gbo ɔ nɩ 'le, ʋ mɔ yrayrɩkayuu nɩ. 'A 'lu 'wlɛ ꞊ke 'o gbo, 'ʋ nyu ꞊ke 'le klɛ 'ya. Muu 'o 'yrʋ a gbonyrati 'yri, ‑ye 'ke Piɛlɩ 'ya 'le kayu a ‑gbɛ ke, ɔ 'mʋ Nyɩsʋa da. 10Bɔ nɩ 'klɛɛ 'le Nyɩsʋa a dɩda 'kwli 'mʋ, ‑ye kanʋ nyo nu. Bʋʋ 'klɛɛ 'a dɛ pi, ‑ye ɔɔ 'mʋ 'yee 'kwla. 11Dɛ ꞊nʋ, ɔɔ 'ye, nɛ‑ mɔ: yakɔ bɔ ‑ki wlɔn, dɛ 'ɛɛ 'le 'mʋ ‑hɔn, ‑ɛ 'we ꞊nɔ danʋ gblaka ye, 'ʋ 'ba 'a 'nyɛɛii ‑hɛn gbo, 'ɛ ꞊tɩɩ 'o ꞊nɔ ye. 12'Ke 'le danʋ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, dɛhʋɛi a gblegblei nɩ 'le, ɩ kɔ lɛ‑jri‑tɔplɩ kɔ nʋblɩ 'hɛɛn. (Dɛhʋɛidʋ a ‑gbɛ, dakʋ a nahuin, ʋ nyi 'nɩ di, ‑Juukʋɛ ‑mɛ ‑ye, ɩ ꞊ŋa nɩ, 'ke bʋ di.) 13‑Ye ɔ 'wɔn wintɛ, 'ɛɛ lɛ po: «Piɛlɩ, 'ba ye 'mʋ, 'la dɛhʋɛi ꞊nʋ, ꞊mui di.» 14Kɛɛ ‑ye Piɛlɩ nɔ: «'Ʋʋn, Kʋkɔnyɔ. Dɛhʋɛi ꞊nʋ, ɩ 'de 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Ɩ ꞊ŋa nɩ, 'ke ‑a mʋ ‑Juukʋɛ ‑ba di. 'N 'di ‑hlɩn a die.» 15‑Ye ɔ 'wɔn lele win a ‑gbɛ nɩ, ɩ nɔ: «Dɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa plɛ, ‑ɛ 'sii 'o ye, 'ke ‑tʋnahuon bɔ di, ꞊nɩ ꞊tui 'le, ‑ɛ mɔ, ɩ ꞊ŋa nɩ, 'ke bɔ die.» 16Dɛ a ‑gbɛ, ɛ nu 'lu‑wɔnmuewɩɩ ta, 'plɩɩ danʋ a ‑gbɛ, 'ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu 'le yakɔ 'mʋ.

‑Tɛ Piɛlɩ mu la 'le pʋpʋnahuon ꞊de a kayu gbo, ‑ɔ 'de ‑Juukʋɛyu

17‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye Piɛlɩ, ɔɔ 'a dɩɔnʋ wlɔn 'nɩ ꞊gba: «Dɛ ‑gbo, 'n 'ye, dɛ tio‑ ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ 'le?» Ɔ nɩ 'le 'lu a lɛ‑hielɛ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, nahuin ꞊nʋ, Kɔnɛɩ lee, 'ʋ 'ya 'dɩɔ 'mʋ, 'ʋʋ wlɔn lɛ ꞊gba, ʋ nɔ: «‑Tɛgbi tio‑ Simɔ a kayu nɩ ye 'le?» Nɛ‑ ʋ nu ‑nunu, 'ʋ nyre 'le kayu a ‑gbɛ a paalɛ 'mʋ, 18'ʋ 'yaa 'le win, 'ʋʋ wlɔn ꞊gba: «꞊Be kɛ Simɔ Piɛlɩ nɩ nɔ kayu ‑gbo gbo?» 19Tii ‑do a ‑gbɛ 'yri, ‑ye Piɛlɩ 'kɩɛ ‑hie 'lu lɛ, dɛ ꞊nʋ, ɔ 'ye, dɛ tio‑ ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑ye Nyɩsʋa a ‑Hihiuu ꞊nɔ 'nɩ le: «'Ye kɛ, nahuiin ta, ‑mɔ ʋʋ lɛ ꞊mɔ. 20'A ‑tɩ, 'ba ye 'mʋ, ‑bo ꞊tɩ nɔ kayu 'klɔ, ꞊nɩ mumu 'le ke 'mʋ lɛ, ʋ kɔ ‑mʋ 'hɛɛn ba mu, ‑ɛ nue, 'mɔ luu nɔ.» 21‑Ye Piɛlɩ ꞊tɩ 'le kayu 'klɔ nɩ, 'ɔ mu 'o nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nyo lɛ ꞊mɔ 'hʋɩn 'mʋ, ɔ nɔ: «Nahuon ‑gbo, aa lɛ ꞊mɔ, 'mɔɔ nɩ. ꞊Be ɩ kla nɩ 'le?» 22Ʋ nɔ: «'Sɔyuo a nyɩgblaka ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Kɔnɛɩ, nɔ‑ lee nɔ ‑a mʋ, kɛ nɔ ‑mʋ ‑wɔn. Kɔnɛɩ a ‑gbɛ, 'a nunuklɔ 'sii 'o ye, 'ɔɔ 'o Nyɩsʋa 'o ꞊tuu. ‑Juukʋɛ 'bii nʋɔ 'mʋ nɩ. Nɔ‑ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ le, 'ke ‑bo di 'le 'a 'dɩɔ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ‑tɩ ꞊nʋ, ‑n kɔ ‑bo ꞊tu ꞊nɔ ye, ɔ 'mui nʋa ye gbo po.» 23'Plɩɩ ʋ 'mʋ mu ‑yrɛ, ‑ye Piɛlɩ pʋʋ gbo kayu, 'ɔ po 'waa ꞊tɔ.

‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ‑ye Piɛlɩ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ʋ bi wlɔn 'hru, 'ʋ mu. ‑Tɛ ɔ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn ʋʋ mu, ‑ye ‑Yusu a nahuin ‑ye, ‑ʋ nɩ 'le Sope 'mʋ, nʋ‑ gbʋ 'hru wlɔn. 24‑Nyrɔwɔ a 'hɔn a nɔnɔ 'mʋ, ‑ye ʋ nyre 'le Sesalɩ 'mʋ nɩ, Kɔnɛɩ a ‑gbɛ, 'ɔ nyu ‑pre, ɔ kɔ 'a ꞊tugba a nahuin, kɔ 'a nɩnatumupʋ 'hɛɛn, ɔ da ‑wɛ. 25'Plɩɩ Piɛlɩ 'mʋ 'klɛɛ kayu gbo mu pa, ‑ye Kɔnɛɩ 'ba 'mʋ ye, 'ɔ muo ye 'mʋ 'bɛ wɔn, 'ɔ blɔ kwlɩ ye gbo, 'ke 'le 'a 'o꞊tuulɛ 'kwli 'mʋ. 26Kɛɛ ‑ye Piɛlɩ nɔ: «'Ba ye 'mʋ, ꞊nɩ bla 'le 'mʋ kwlɩ ye gbo. 'Mɔ ‑tʋnahuoon nɩ. 'N 'de Nyɩsʋa,» 27Kɔnɛɩ a ‑gbɛ 'ɔ 'ba ye 'mʋ, ɔ kɔ Piɛlɩ 'hɛɛn, 'ʋ ‑tʋa toto a pupue gbo. Ʋʋ wɛn toto a pue, 'ʋ pa kayu gbo, Piɛlɩ 'ɔ yɛ nahuin 'plɔplɔ ꞊nʋ ke, ‑ʋ ‑wɛ ti ke, 28ɔ nɔ: «Ba kɔ 'a yiyie, ‑ɛ mɔ, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑Juukʋɛyu, ɩ ꞊ŋa nɩ, 'ke 'o 'mʋ ‑wɔn, 'ke ꞊bo 'yɩya 'o nahuon ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ gbo, ‑ɔ 'de ‑Juukʋɛyu. Mɔ, ɩ ꞊ŋa ‑wɛ nɩ, 'ke ꞊bo mu 'le 'a ‑tɛ. Kɛɛ, Nyɩsʋa tʋɛ 'mʋ nɩ, ‑ɛ mɔ, 'nɩ ‑hie 'le 'lu ‑wɔn lɛ, ‑ɛ mɔ, ɛ kɔ nahuin, ‑ʋ 'de 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, 'ke ꞊bo hrun ‑wɔn lɛ. 29Nɛ‑ nue, ‑tɛ a da 'mʋ, 'nɩ 'de 'o wuntɔ 'o ꞊tuu, 'nɩ di 'le. 'A ‑tɩ, 'nɩɩ 'a mʋ wlɔn 'nɩ ꞊gba, ꞊be ɩ kla nɩ, ‑ɛ kɔ 'mɔ a da yo?» 30‑Ye Kɔnɛɩ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «Ɛ mɔ 'klɛɛ ‑nyrɔwɩɩ ta, muu o 'o tii ‑do ‑gbo a ti 'yri, ‑ɛ mɔ 'yrʋ‑hiilɛ a ti 'yri, 'ke 'nɩɩ o Nyɩsʋa da, kɛ nɔ kayu gbo. Tii ‑do a ti 'yri, nahuon 'hrɩɩ o 'o 'mʋ ye, 'ɔ pue wlawlɩ 'hʋɩn 'mʋ lɛ, ‑ɩɩ wlɩn. Nyɩsʋa a lɛleenyɔ'ɔ nɩ, ɔ nɔ: 31Kɔnɛɩ, Nyɩsʋa 'wɔn ‑na dɩdawin nɩ, kɔ, ‑tɛ ‑nɩɩ nu, ꞊nɩɩ ꞊sʋɛnyʋ 'mʋ ‑hɛ, Nyɩsʋa wɛɛn ke. 32‑Ye 'klɛɛ, lee 'le nahuin 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Sope, 'ke bʋ da Simɔ, ‑ɔ kɔ kegbohraadʋ mɔ Piɛlɩ. Piɛlɩ a ‑gbɛ, 'ke ɔ nɩ 'le nahuon ꞊de a ‑tɛ. 'A 'dʋ mɔ ‑wɛ Simɔ, 'ɔɔ dahʋakʋɛ ‑kʋan 'yri nuu. 'Ke 'a kayu nɩ 'le 'yru nʋa 'mʋ. 33Nɛ‑ nue, tii ‑do a ti 'yri, 'nɩ lee o 'le ‑mʋ nahuin ‑wɔn, 'ke bʋ di o ‑mʋ da. 'A ‑tɩ, ɛ nu ‑tɛɛ, ‑tɛ ‑n nu, ꞊nɩ di 'le. ‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ‑a 'bii, ‑a ‑wɛ ke ti, kɛ mɔ Nyɩsʋa ye, ‑ɛ die nu, ‑tɩ 'bii ‑gbo, Kʋkɔnyɔ ꞊tu ‑mʋ wlɔn, ꞊mui ‑a mʋ tɔɔ, ‑a 'mui 'wɔn.»

Piɛlɩ a nɩ ye‑hɛwɔ, bɔ ꞊tu la ‑Yusu a ‑tɩ, 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ

34Kɛ Piɛlɩɩ 'klɛɛ nahuin ye po, ɔ nɔ: «‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, 'n nyi 'mʋ lɛ 'nɩ yrii, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa 'nɩ 'jra ꞊le nahuin 'yi 'mʋ lɛ: 35'Ɛ nɩ dakʋ a nahuon, 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ 'o Nyɩsʋa 'o ꞊tuu, kɔ, 'bɔɔ dɛ ꞊nʋ nu, ‑ɛ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, nɔ‑ Nyɩsʋa di ke wɛɛn. 36Nyɩsʋa ya 'a dakʋ Yisraɛkʋɛ ye ꞊hapʋtitie, ‑ɛ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, 'ke ɔ naa 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ nahuin 'bii a Kʋkɔnyɔ, ‑ɛ die nu, Nyɩsʋa kɔ nahuin 'hɛɛn, ʋ 'mʋ kegbowɛɛnlɛ kɔ. 37A yi ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn, 'ke 'le Galileblʋgba 'mʋ, kɔ 'ke 'le Sudeblʋgba 'mʋ, kʋɛ la 'le ti ꞊nʋ 'yie 'mʋ gbo, ‑tɛ Saan, ɔɔ la Nyɩsʋa a ‑tɩ ꞊tu, kɔ, ɔɔ la nahuin 'nie 'lu lɛ po. 38A yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu, Nyɩsʋa ‑nyi ꞊nɔ 'a 'klɩ kɔ 'a ‑Hihiu 'hɛɛn nɩ. A yie ‑wɛ nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusuu klɛ na 'dɩɛ, 'ɔɔ nahuin ꞊hapʋdɛ 'mʋ nu, ʋ 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka a 'klɩ gbo, 'ɔɔ 'waa 'kʋɛi ‑wɔ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa, nɔ‑ nɩ 'o ꞊nɔ ‑wɔn. 39‑A mʋ ‑gbo, ‑ʋ mɔ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ, ‑a 'ye ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ɔ nuu 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, kɔ ‑Juukʋɛ a 'bri 'bii. 'Ke 'le Jrusrɛ 'mʋ, 'ke ʋ kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'kʋ. 40Kɛɛ, ‑tɛ ɔ 'kʋ, ‑nyrɔwɔ a ta a nɔnɔ 'mʋ, Nyɩsʋa ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri nɩ, 'ɔ ‑hɩɔ 'klɔ, 'ɔ nue, ‑Yusu 'ɔ 'hrɩɩ ‑a mʋ ye. 41Ɛ 'de Yisraɛkʋɛ 'bii, ɔ 'diu ye 'hrɩɩ, kɛɛ, ‑a ‑do ‑gbo, Nyɩsʋa ‑ha la 'le du 'mʋ, kʋɛ la 'le gbo, 'ke ‑ba 'ya nahuin ꞊nʋ 'mʋ, ‑ʋ di ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ 'ye, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn, ‑a ‑do a ‑gbɛ, ‑a mʋʋ nɩ, ɔ 'hrɩɩ ye. ‑Tɛ Nyɩsʋa ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, ɔ ‑hɩɔ 'klɔ, ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a mʋ dii 'o ‑tɛgbii ‑do dɛ. 42Ɔ le ‑a mʋ nɩ, 'ke ‑ba pue nahuin ꞊hapʋtitie ꞊nʋ, ‑ɛɛ 'a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na, kɔ, ɔ le ‑wɛ ‑a mʋ nɩ, 'ke ‑ba ꞊tui nahuin ye, ‑ɛ mɔ, nɔ‑ Nyɩsʋa wa 'dʋ, 'ke bɔ di 'klɔnɩnyʋ kɔ 'kʋkʋnyʋ ‑bati lɛ poo. 43Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ 'bii, ʋ ꞊tu la ‑Yusu a ‑tɩ nɩ. Ʋ nyi la 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ mɔ, 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ kuo ‑Yusu a ‑gbɛ ꞊wlʋ ye, ‑ye 'ke Nyɩsʋa di 'le ‑Yusu 'mʋ naa, ɔ 'mʋ nahuon a ‑gbɛ a dɛ 'kuku 'wʋwla.»

Nyɩsʋaa ‑wɛ 'a ‑Hihiu nahuin ꞊nʋ 'nɩ ‑nyi, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ

44Piɛlɩ nɩ 'le 'pʋprɛ kwa 'mʋ, Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'ʋ bi 'o nahuin ꞊nʋ ke 'mʋ, ‑ʋ puo nʋa ye gbo. 45‑Yusu a nahuin, ‑ʋ kɔ Piɛlɩ 'hɛɛn‑ di 'le, ‑ʋ mɔ ‑Juukʋɛ, ɩ saka ꞊nʋ nɩ, 'ke Nyɩsʋa bɔ di 'a ‑Hihiu nahuin ꞊nʋ ‑nyi, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, 46‑ɛ nue, ʋ nyi 'nɩ 'wɔn, ‑tɛ ʋʋ win ꞊nʋ po, ʋ 'de yi, 'ʋʋ Nyɩsʋa a ‑tɩ 'yi 'bʋaa. 47Kɛ Piɛlɩɩ 'klɛɛ lele po, ɔ nɔ: «Nahuin ‑gbo, Nyɩsʋa ‑ha 'le 'a ‑Hihiu nɩ, 'ɔ ‑nyu ꞊nʋ, ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ɔ nu ‑wɛ ‑a mʋ 'a ‑Hihiu a ‑nyinyie. 'A ‑tɩ, ɛ 'de ye blɛ, 'ke nahuon ꞊de bɔ plɛ, ‑ɛ mɔ, ʋ nɩ pu 'le 'nie 'lu.» 48‑Ye ɔ nɔ lele: «‑Ba pu 'nie 'lu, 'ke 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'dʋ 'kwli 'mʋ!» 'ʋ pu 'nie 'lu. ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ʋ nɔ: «Piɛlɩ, ‑a nye 'nɩ ‑hʋa, ‑bo ‑hi mɔ ‑a mʋ 'hʋɩn 'mʋ ‑nyrɔwɩ gbi ‑ye, 'plɩɩ ꞊mʋ mu.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index