Search form

Nunu‑tɔplɩ 12

‑Tɛ ʋ 'la la Sakɩ, 'plɩɩ 'ʋ po la Piɛlɩ ꞊jɩ 'mʋ

1Tii ‑do a ‑gbɛ 'yri, 'ke 'kɩɩn Helɔdɩ, ɔ ‑tʋa ‑Yusu a nahuin ‑ye ꞊sʋɛ a ꞊tuelɛ gbo, 'ke 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, 2'ɔ le 'a 'sɔyuo, 'ke bʋ nu 'plie, bʋ 'la Sakɩ, ‑ɔ mɔ Saan a 'dɩayu. 3‑Tɛ ɔ 'ye, ‑ɛ mɔ, dɛ ꞊nʋ, ɔ nu, ɛ klɩɩ ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ ke, ‑ye ɔ le lele 'a 'sɔyuo nɩ, 'ke bʋ klɩ Piɛlɩ, ʋ 'muo ꞊jɩ 'mʋ po. Ti a ‑gbɛ, ɩ mɔ la ‑Juukʋɛ a lɛ'mimre, ‑ɛ mɔ Pakɩ a ti'i nɩ. 4Piɛlɩ bɔ nɩ 'klɛɛ ꞊jɩ 'mʋ, ‑ye 'kɩɩn Helɔdɩ le 'sɔyuoo ‑pu ꞊tu 'o ‑huonnɔ, bʋ nu duii ‑hɛn, bʋ ‑hie ꞊gbɛ, bʋ ꞊tu Piɛlɩ a ‑gbɛ 'yie. Ɔ nɔ 'nɩ, lɛ'mimre, ‑ɛ mɔ Pakɩ, 'bɛ ‑hi, ɔ 'muo ‑bati lɛ poo, 'ke 'o nahuin 'bii ye, nahuin 'mui ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ɔ nɩ 'mʋ 'kʋkʋɛ. 5'Ke Piɛlɩ nɩ 'le ꞊jɩkayu gbo, 'ʋ nyo 'yie ꞊tu. Kɛɛ, ‑Yusu a nahuin ‑mɛ ‑ye, ʋʋ Nyɩsʋa lɛ 'nɩ 'batɩ 'dɔ, 'ke bɔ ‑hɛ Piɛlɩ 'mʋ.

‑Tɛ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ‑ha la Piɛlɩ ꞊jɩ 'mʋ

6‑Nyrɔwɔ ‑kɔ 'mʋ 'kɩɩn Helɔdɩ di 'o Piɛlɩ ‑bati lɛ poo, 'ke 'o nahuin ye, 'plɩɩ ‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'o mu nyre, 'a 'tɔyrʋwɔ a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke 'le ꞊jɩkayu gbo, 'ke Piɛlɩ nɩ 'le 'sɔyuoo 'hɔn ‑gbahlɔn, 'ʋ nu 'cɩɩn, 'ʋ mʋa 'a dabʋɩ 'sɔyuoo 'hɔn a ‑gbɛ a dabʋɩ ye gbo, 'ɔ pɛ 'le ꞊nʋ ‑gbahlɔn gbo, 'ɔɔ ŋmo, 'sɔyuo ‑ye 'ʋ nɩ 'o paalɛ 'mʋ, 'ʋʋ ꞊jɩkayu 'yie ꞊tu. 7Tii ‑do a ti 'yri, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ 'hrɩɩ 'le ꞊jɩkayu a ‑gbɛ gbo, ‑nyrɛ 'ɛɛ 'le wlɩɩn, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ a ‑gbɛ 'ɔ 'tʋ Piɛlɩ a 'pɩa lɛ, 'ɔ ‑hɩɔ ŋmla 'mʋ, ɔ nɔ: «'Ba ye 'mʋ ‑tɛ ti nɛ,» 'cɩɩn 'ɩ ble 'le ꞊nɔ dabʋɩ 'mʋ lɛ. 8‑Ye ɔ nɔ lele: «Pue ‑tɔplɩ 'hʋɩn 'mʋ lɛ, kɔ 'suei 'hɛɛn,» Piɛlɩ 'ɔ pue ‑tɔplɩ 'hʋɩn 'mʋ lɛ. ‑Ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ nɔ lele: «Pue 'klɛɛ ‑na 'kɔlɔ ke, ‑bo kʋɛ 'mʋ ‑wɔn,» 9Piɛlɩ 'ɔ kʋɔ ‑wɔn, 'ɔ 'hrɩ 'le ꞊jɩkayu gbo. Ɔ 'di wɛn ‑tɛɛ pue, ‑ɛ mɔ, dɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ nu, ɛ mɔ dɛ a ‑tɛɛ. Ɔ ‑mɛ ‑ye, ɔ da, ɔɔ 'mʋ 'yee 'kwla. 10Ʋ ‑hi ye‑hɛsɔyuo ꞊nʋ lɛ, ‑ʋʋ ‑yaa 'yie ꞊tu, 'ʋ ‑hi ‑wɛ 'sɔyuo a 'hɔn a nʋnʋ lɛ, 'plɩɩ 'ʋ nyre 'o ‑yaa a ‑gbɛ a 'maju 'yri, ‑ʋ mɔ 'plʋmaju, ‑ʋ kɔ 'yri ʋʋ 'o naa, 'ʋʋ 'le 'dɩɔ 'kwli 'mʋ bi. 'Plɩɩ ʋ 'mʋ 'o mu nyre, ‑ye 'maju a ‑gbɛ, ʋ ‑do, ʋ ‑hɔn 'o 'mʋ nɩ, 'ʋ 'hrɩ, 'ʋ bi 'le 'hru wlɔn, 'ʋʋ mu. Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ‑hɔn 'o Piɛlɩ 'hʋɩn 'mʋ nɩ. 11‑Ye ꞊wlʋ di Piɛlɩ ‑wɔn, ɔ nɔ: «Ɛ 'de 'kwla, 'nɩ 'yoo ꞊le 'mʋ, ɛ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ, 'nɩɩ 'ye. Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa tɛ gbo 'a lɛleenyɔ, 'ɔ ꞊gbla 'mʋ, 'ke 'le 'kɩɩn Helɔdɩ kwa 'mʋ, kɔ ‑Juukʋɛ a 'crɛ 'bii ꞊nʋ, ʋʋ ‑hʋa bʋ nu wɛn 'mʋ 'mʋ.» 12‑Tɛ Piɛlɩ ‑hie 'lu lɛ, ‑ye 'ke ɔ mu 'le Mari a ‑tɛ, ‑ɔ mɔ Saan a 'dii, Saan ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ kegbohraadʋ mɔ Makɩ. 'Ke 'le kayu a ‑gbɛ gbo, nahuin 'plɔplɔ 'kukue 'le lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa a dɩda a ‑ta 'mʋ. 13‑Tɛ Piɛlɩ nyre 'o ‑yaa a ‑gbɛ a 'maju 'yri, ‑ye ɔ ‑tʋa 'maju a bibie gbo, ‑kʋannunyrɔ ꞊de, 'ɔ mu 'o 'maju 'yri, 'a 'dʋ mɔ Rodɩ, 'ɔ ꞊gba wlɔn: «Nyɔ‑ nɩ 'o 'le?» 14‑Ye ɔ yrii Piɛlɩ a win nɩ. 'Manʋ a ‑tɩ, 'ɔ 'de 'o 'maju 'o ‑ha, 'ɔ gba cigbɛi, 'ke 'le kayu gbo, ɔ nɔ: «Piɛlɩ 'de ꞊le. 'Ke ɔ nɩ 'o 'maju 'yri.» 15Nahuin, ʋ ꞊tuo ‑wɔn, ʋ nɔ: «꞊Be ‑na 'lu ‑hɔn 'o wlɔn 'mʋ 'hru, ꞊nɩɩ ‑tɩ a ‑gbɛ ꞊tu?» ‑Ye ɔ nɔ lele: «'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Piɛlɩɩ nɩ.» ‑Ye ʋ nɔ: «'Ʋʋn, Piɛlɩ a ‑hikɔ ‑n 'ye, ‑ɛ nue, ʋ 'lɔ nɩ.» 16‑Ye Piɛlɩ ‑mɛ ‑ye, ɔ 'kɩɛ bibie 'maju. ‑Tɛ ʋ ‑ha 'klɛɛ 'o 'maju a ‑gbɛ, ‑ye ʋ 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, Piɛlɩɩ nɩ, 'ɩ saka ꞊nʋ, 17Piɛlɩ 'ɔ bibiu dabʋ ye, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ wien ma, 'ɔ ‑tʋa ‑wɔnlɛnɩna gbo, ‑tɛ Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa nu 'le 'a ꞊jɩkayu a gbo‑hɩhɩa. Ɔ nɔ lele: «Ba mu, ba le Sakɩ kɔ 'dɩayuo ‑ye 'hɛɛn.» ‑Tɛ ɔ ‑yrɛ, ‑ye ɔ 'hrɩ nɩ, 'ɔ ‑hɔn 'le Jrusrɛ 'mʋ, 'ɔ mu 'le ‑tɛgbi ‑ye.

18‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ‑ye ꞊gbʋgblɔgbʋ bi 'le 'sɔyuo ‑hɛyri, 'ʋʋ wlɔn lɛ ꞊gbʋgba: «‑Be' Piɛlɩ mue ye 'le?» 19'kɩɩn Helɔdɩ 'ɔ le 'sɔyuo ‑ye, bʋ ꞊mʋɔ lɛ, 'ʋ ꞊mʋɔ lɛ ‑mɔmɔ, 'ʋ 'dio 'ye, Helɔdɩ 'ɔ da 'sɔyuo ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'tʋ Piɛlɩ 'yie ꞊tu, 'ke 'le ꞊jɩkayu gbo, 'ɔ puu ‑bati lɛ, ɔ nɔ: «A nɩ 'mʋ 'kʋkʋɛ,» 'ʋ 'lʋ. 'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye 'kɩɩn Helɔdɩ a ‑gbɛ, ɔ ‑hɔn 'le Sudeblʋgba 'mʋ nɩ, 'ɔ mu 'le Sesalɩdɩɔ 'mʋ. 'Dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ, ɔ ‑hi 'le 'dai ti.

‑Tɛ 'kɩɩn Helɔdɩ nu la 'kʋkʋɛ

20Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Tilɩdɩɔ kɔ Sidɔdɩɔ 'mʋ, 'kɩɩn Helɔdɩ a ‑gbɛ, ɔ nyu lɛ poo yrʋ 'dɔ, 'ɔ nye ‑hʋa, bɔ gbʋ tʋ ‑wɔn. ‑Ye 'dɩɛɛ 'hɔn a ‑gbɛ a nahuin, ʋ bibi 'mʋ lɛ 'yi, 'ʋ di Helɔdɩ 'ye wɔn, 'ke 'le Sesalɩdɩɔ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ʋ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ʋ 'mʋ ke gbo wɛɛn, ‑ɛ nue, 'waa didi‑tɔplɩ a 'dai dɛ, 'ke ɛɛ 'le Helɔdɩ a 'blʋgba 'mʋ ‑hɔn. Ɛ kɔ 'kɩɩn a ‑kʋannunyʋ a nyɩgblaka ꞊de. 'A 'dʋ mɔ Blatusɩ. Nɔ‑ɔ 'kɩɩn Helɔdɩ a kayu 'yie ꞊tu. Nyɩbɛyu a ‑gbɛ, nɔ‑ ʋ mu 'le ‑wɔn, 'ʋ 'bɔtɩɔ lɛ, 'ke bɔ ‑hɛ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ʋ kɔ 'kɩɩn 'hɛɛn, ʋ 'mʋ kegbowɛɛnlɛ kɔ, 'ɔ wɛɛn ke, 'ʋ mu 'le 'kɩɩn Helɔdɩ ye, ʋ nɔ: «‑A nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke ‑n kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑ba wɛɛn ke gbo.» 21‑Tɛ ʋ 'yo 'klɛɛ, ‑ye ɔ wa 'dʋ ‑nyrɔwɔ, ‑ɔ kɔ 'kwli 'mʋ ɔ di 'le nahuin ‑wɔn 'prɛɛ. ‑Tɛ ‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ, ɔ nyre 'klɛɛ 'o, ‑ye ɔ pue 'a 'kɩɩnwlawlʋ nɩ, 'ɔ nɩ gbo, 'ke 'le 'kɩɩngbata wlɔn, 'ɔ ‑tʋa 'pʋprɛ gbo. 22‑Ye nahuin nɔ: «Nyɩsʋa'a nɩ, ‑ɔɔ 'prɛ, ɛ 'de ‑tʋnahuon.» 23Tii ‑do a ti 'yri, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ nue nɩ, 'kʋɛ 'ɛ klɩ ꞊nɔ, ‑ɛ nue, ɔ 'de nahuin le, ‑ɛ mɔ: «Ba 'kee 'na ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ kɔ ‑tɩ ba 'bʋaa 'yi.» Hɔnnɩ dio ‑didi, 'ɔ 'kʋ.

24Ti a ‑gbɛ 'yri, Nyɩsʋa a ‑tɩ 'sɛɛ la gbo, 'ke 'le 'blʋgba 'bii ꞊nʋ 'mʋ, 'ɛ nue, nahuin 'plɔplɔ 'ʋ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye.

25Banabasɩ kɔ Sɔlʋ 'hɛɛn, ‑tɛ ʋ ‑yra ‑kʋan 'lu, 'ke 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, ‑ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu 'le Atiɔsɩ 'mʋ. ‑Tɛ ʋʋ mu, ‑ye ʋ gba nyɩbɛyu ꞊de. Nyɩbɛyu a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Saan, 'a kegbohraadʋ mɔ Makɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index