Search form

Nunu‑tɔplɩ 12:20

‑Tɛ 'kɩɩn Helɔdɩ nu la 'kʋkʋɛ

20Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Tilɩdɩɔ kɔ Sidɔdɩɔ 'mʋ, 'kɩɩn Helɔdɩ a ‑gbɛ, ɔ nyu lɛ poo yrʋ 'dɔ, 'ɔ nye ‑hʋa, bɔ gbʋ tʋ ‑wɔn. ‑Ye 'dɩɛɛ 'hɔn a ‑gbɛ a nahuin, ʋ bibi 'mʋ lɛ 'yi, 'ʋ di Helɔdɩ 'ye wɔn, 'ke 'le Sesalɩdɩɔ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ʋ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ʋ 'mʋ ke gbo wɛɛn, ‑ɛ nue, 'waa didi‑tɔplɩ a 'dai dɛ, 'ke ɛɛ 'le Helɔdɩ a 'blʋgba 'mʋ ‑hɔn. Ɛ kɔ 'kɩɩn a ‑kʋannunyʋ a nyɩgblaka ꞊de. 'A 'dʋ mɔ Blatusɩ. Nɔ‑ɔ 'kɩɩn Helɔdɩ a kayu 'yie ꞊tu. Nyɩbɛyu a ‑gbɛ, nɔ‑ ʋ mu 'le ‑wɔn, 'ʋ 'bɔtɩɔ lɛ, 'ke bɔ ‑hɛ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ʋ kɔ 'kɩɩn 'hɛɛn, ʋ 'mʋ kegbowɛɛnlɛ kɔ, 'ɔ wɛɛn ke, 'ʋ mu 'le 'kɩɩn Helɔdɩ ye, ʋ nɔ: «‑A nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke ‑n kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑ba wɛɛn ke gbo.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index