Search form

Nunu‑tɔplɩ 13:13

‑Tɛ Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ mu la 'le Atiɔsɩdɩɔ 'mʋ, ‑ɩ nɩ 'le Pisidiblʋgba 'mʋ

13Dɛ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɛ ‑hi, ‑ye Pɔlʋ kɔ 'a 'bienʋ 'hɛɛn, ʋ ‑ha 'le 'mɩɩ Pafɔsɩdɩɔ 'mʋ, 'ʋ mu 'le Pɛsɩdɩɔ 'mʋ, ‑ɔ nɩ 'le Pafiliblʋgba 'mʋ. ‑Tɛ ʋ nyre 'le, ‑ye Saan Makɩ ‑nɩ wɛn, ɔ hiu 'le gbo, 'ɔ ‑mɛ de, 'ɔ mu 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index