Search form

Nunu‑tɔplɩ 13:20

20Kʋɛ 'o ti ꞊nʋ 'yie 'mʋ gbo, ‑a nɩ bunʋ mu la 'le Esipʋblʋgba 'mʋ, ‑bo mu ‑mumu, ‑bo yɛ ‑wɛ ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa ‑nyi ꞊nʋ Kanaablʋgba 'bii, ɛ ‑wɛ 'le 'yrɩ a (450) ‑hɔtrʋwɩɩ ‑hɛn nɩ lɛ 'yrɩ a ‑wlɩɩ 'hɔn ꞊tu 'o ‑pu.

Ti 'bii a ‑gbɛ 'yri, ɔ ‑nyi ꞊nʋ ‑batiponyʋ, ‑ʋ mɔ 'waa ye'mʋnaanyʋ, 'ɛ gbɛ ‑gbagba, 'ɛ yɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Samuɛlɩ a ti ke.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index