Search form

Nunu‑tɔplɩ 14

‑Tɛ Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ mu la 'le Yikɔnɩdɩɔ 'mʋ

1Nyɩsʋa a kayu ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Yikɔnɩdɩɔ 'mʋ, 'ke Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ pa 'le, 'ʋʋ ‑Yusu a ‑tɩ ꞊tu. ‑Tɛ ʋʋ 'a ꞊tutue nu, ɛ nue, ‑Juukʋɛ 'plɔplɔ, kɔ nahuin, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, 'ʋ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye. 2Kɛɛ, ‑Juukʋɛ ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Yusu ꞊wlʋ ye kuo, 'waa 'pʋprɛwin nue, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, 'ʋʋ ‑Yusu a nahuin yrʋ lɛ poo. 3Kɛɛ, Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ ‑wlɛn 'le Yikɔnɩdɩɔ 'mʋ nɩ. Ʋ 'nɩ pɩ ꞊le hʋannʋ, 'ʋ kuo Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ꞊wlʋ ye, 'ke bɔ ꞊tu 'yie, 'ʋ nyi nahuin yrɛ ꞊tu, ‑tɛ ‑Yusu, ɔɔ nahuin a ꞊hapʋdɛ a 'mʋnunue nu, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ‑Yusu 'ɔ ‑nyi ꞊nʋ 'klɩ, 'ke bʋ nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ. 'Ŋmilɛka‑tɔplɩ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, 'ke ɔ naa 'le, 'ɔ tʋɛ nahuin, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, 'a ‑wɔnnaanyʋʋ ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ.

4'Dɩɔ a ‑gbɛ a nahuin 'bɛ ꞊tɩɔ. 'Ke ꞊ʋ ‑ye pɛɛ 'le ‑Juukʋɛ ‑wɔn, ꞊ʋ ‑ye 'ʋ pɛɛ 'le ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ‑wɔn. 5‑Juukʋɛ, ʋ kɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, kɔ 'waa nyɩgblakɩ 'hɛɛn, ʋ ‑yrɩ nɩ, 'ke bʋ ꞊tue Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn ꞊sʋɛ, kɔ, bʋ pu 'hɛ ‑wɔn lɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mu 'la. 6‑Tɛ Pɔlʋ nʋ 'wɩn, ‑ye ʋ 'gba lɛ ci, 'ʋ mu 'le Likaɔniblʋgba a 'dɩɛ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɛ mɔ Lisɩtrɩ kɔ Dɛbɩ 'hɛɛn, kɔ 'dɩɛ ꞊nʋ, ‑ɛ ꞊glaa 'le ꞊nʋ. 7'Dɩɛ a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke ʋʋ 'le ꞊hapʋtitie po, ‑ɛɛ ‑Yusu a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na.

‑Tɛ Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ mu la 'le Lisɩtrɩdɩɔ 'mʋ

8'Ke 'le Lisɩtrɩdɩɔ 'mʋ, Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ yɛ 'le gbo nahuon ꞊de. 'A bʋɩ ‑yɩyrɛ lɛ. Kʋɛ 'le 'a kɔɔlɛ 'yie 'mʋ gbo, 'a bʋɩ 'de 'klɩ kɔ. Ɔ 'de ‑hlɩn a nɛɛ. 9Nyɩsʋa a ‑tɩ ꞊nʋ, Pɔlʋʋ ꞊tu, nɩ‑ ɔ po nʋa ye gbo, Pɔlʋ 'ɔ nyo 'ye, 'plɩɩ 'ɔ 'ye ‑wɛ, ‑ɛ mɔ, nahuon a ‑gbɛ, ɔ kuo ‑Yusu ye ꞊wlʋ, 'ke ‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ kɔ 'klɩ, 'ke bɔ ‑wɔ 'a 'kʋɛ. 10‑Ye Pɔlʋ 'yaa 'le win, ɔ nɔ: «'Ba ye 'mʋ, ‑bo nyra gbo!» nahuon a ‑gbɛ 'ɔ ꞊plu, 'ɔ ‑tʋa nɩna gbo. 11Dɛ ‑gbo, Pɔlʋ nu, ‑tɛ nahuin 'ye, ‑ye ʋ ‑tʋa lɛ꞊mʋmalɛ gbo, kɛ ʋʋ po, 'ke 'le 'waa 'briwin 'kwli 'mʋ, ‑ɩ mɔ likaɔniwin, ʋ nɔ: «Nyɩsʋapʋ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le yakɔ 'mʋ, ʋ ‑hɛ ‑tʋnahuin, 'ʋ di nɔ ‑a mʋ ‑hɛyri,» 12nahuin a ‑gbɛ 'ʋ ꞊tue Banabasɩ Seisɩdʋ, ‑ɔ mɔ 'waa nyɩsʋapʋ a nyɩgblaka, 'ʋ ꞊tue ‑wɛ Pɔlʋ Hɛmɛsɩdʋ, ‑ɔ mɔ 'waa nyɩsʋapʋ a 'pʋprɛnyɔ, ‑ɛ nue, 'ke 'le Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn ‑hɛyri, Pɔlʋ, nɔ‑ mɔ 'pʋprɛnyɔ. 13'Ke 'le 'dɩɔ ꞊hlɔn, 'ke kayu ꞊de nɩ 'o. Nʋ‑ kɔ gbo ʋʋ 'le 'waa nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Seisɩ daa. Seisɩ a ‑gbɛ a ‑cɔhlʋnpinyɔ, nɔ‑ ya 'le brobɩ, ɔ ꞊tu 'flaba 'hʋɩn 'mʋ lɛ, 'ʋ gbɩ 'le Seisɩ a kayu ye. Ɔ kɔ nahuin 'hɛɛn, ʋʋ ‑hʋa bʋ pi bro a ‑gbɛ a ‑cɔhlʋn, 'ke 'o ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ Banabasɩ kɔ Pɔlʋ 'hɛɛn ye. 14‑Tɛ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ a ‑gbɛ, ʋ yrii dɛ ꞊nʋ, ‑ɛɛ 'lu ‑wɔn mue, ‑ye ʋ cɩcra 'waa wlawlɩ lɛ, ʋ 'mue nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, dɛ a ‑gbɛ, ɛ saka ꞊nʋ nɩ, kɔ, 'ɛ 'de 'waa plɔ blee. Nɛ‑ mɔ bʋ bi 'le nahuin ‑gbahlɔn, tii ‑do a ti 'yri, 'ʋʋ 'le win 'yaa, 15ʋ nɔ: «Dakʋ ‑a, dɛ tio‑ aa nu, ‑ɛ nɩ lɛ 'mʋ 'le? ‑A nɩ ‑gbɛ, ‑a mʋ mɔ ‑tʋnahuiin nɩ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ a nɩ 'mʋ. ‑A 'de nyɩsʋapʋ. ‑A ya 'a mʋ ye Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie, ‑ɛɛ ‑Yusu a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na. ‑Aa 'a mʋ 'nɩ le, 'a nɩ tuyuo ‑gbo, ‑ɔ mɔ 'a nɩ nyɩsʋapʋ, ba hie 'o 'a dɩda gbo. Ɛ nyre lɛ 'yi, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Ba ꞊hɩan ‑wɔn, ba da 'Klɔhienyɩsʋa, ‑ɛ nue, nɔ‑ nu yakɔ, kɔ ‑tʋtʋ, kɔ 'yru, kɔ 'ɛ nɩ dɛ ꞊de, ‑ɛ nɩ nɔ 'klɔ ke. 16Ti ‑hi la a ti 'yri, Nyɩsʋa ‑ha la dakʋ 'bii lɛ mɛ, 'ke bʋ kʋɛ 'waa ‑gbɛ a 'lu a lɛ‑hielɛ ‑wɔn. 17Kɛɛ ‑ye 'ɛ nɩ ti, ꞊hapʋdɛ, ɔɔ nu, nɛ‑ nyi ꞊gbo 'mʋ lɛ po, ‑ɛ mɔ, ɔ nɩ 'klɔ. Nɔ‑ nye nu, 'nu 'ʋʋ di, 'plɩɩ ꞊aa ‑tɔplɩ 'cɛ, 'ɔɔ ‑a mʋ didi‑tɔplɩ ‑nyi, kɔ, 'ɔɔ ‑wɛ 'a mʋ plɔ a bleelɛ ‑nyi.» 18꞊Hapʋkɔ, ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ 'ʋ nu lɛ 'pʋprɛ, kɛɛ, ɛ 'yakla nɩ, 'ke bʋ ka dakʋ ꞊nʋ ye, 'ke bʋ 'diu ‑cɔhlʋn ꞊nʋ pie.

19'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Juukʋɛ ‑hɔn 'le Pisidiblʋgba a Atiɔsɩdɩɔ 'mʋ, kɔ Yikɔnɩdɩɔ 'hɛɛn 'mʋ, 'ʋ di Lisɩtrɩ 'mʋ. ‑Juukʋɛ a ‑gbɛ, nʋ‑ 'prɛɛ 'le nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ꞊nʋ ꞊sʋɛ ꞊tue. ‑Tɛ nahuin 'wɔn 'klɛɛ 'waa win, ‑ye ʋ ‑tʋa Pɔlʋ a 'hɛ a ‑wɔnlɛpupue gbo, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo 'la. ‑Tɛ ʋ bio 'klɛɛ 'hɛ, ‑ye ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, ɔ 'kʋ nɩ, 'ʋ ‑jro lɛ, 'ʋ ꞊tɩɔ 'dɩɔ 'mʋ, 'ʋ hio 'le gbo. 20‑Yusu a nahuin ‑mɛ ‑ye, ‑tɛ ʋ ꞊glɔɔ 'le, ‑ye 'klɩ dio ‑wɔn, 'ɔ 'ba ye 'mʋ, 'ɔ 'ya 'dɩɔ 'mʋ. ‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ‑ye ɔ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, 'ke ʋ mu 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ʋʋ Dɛbɩ daa.

‑Tɛ Pɔlʋ nʋ ꞊hɩan ‑wɔn, ʋ mu 'le Atiɔsɩdɩɔ 'mʋ, ‑ɔ nɩ 'le Siliblʋgba 'mʋ

21Pɔlʋ kɔ Banabasɩ 'hɛɛn, ʋ po ‑Yusu a ꞊hapʋtitie, 'ke 'le Dɛbɩdɩɔ 'mʋ, 'ʋ nue, 'dai nahuin 'ʋ ‑hɛ ‑Yusu a ‑naagbopʋ. ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu 'le Pisidiblʋgba a 'dɩɛ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɛ mɔ Lisɩtrɩ, kɔ Yikɔnɩ, kɔ Atiɔsɩ. 22'Ɛ nɩ 'dɩɔ ‑kɔ ke ʋʋ 'o nyre, ʋ kɔ bʋ ꞊tu 'le ‑Yusu a nahuin ꞊wlʋ 'kwli 'mʋ gbo, 'ʋ nyu ꞊tɔ 'mʋ po, 'ke bʋ 'cipi 'o ‑Yusu a ꞊wlʋ a yekuolɛ. Kɛ ʋʋ ꞊nʋ ye po: «‑A kɔ ‑ba 'ye ꞊sʋɛ 'dɔ, 'plɩɩ ‑a 'mʋ plɔ a bleelɛ kɔ, ti ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di ‑a mʋ win ke kɔɔ 'bii, 'ke 'le 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ.» 23'Ke 'le 'cʋɛi 'bii, ‑ɩ kɔ gbo ʋʋ 'le na, ʋ ꞊tu 'o gblɛ 'cʋɛ a ye'mʋnaanyʋ, 'ʋʋ ꞊ci, 'ʋʋ Nyɩsʋa da, 'ʋ nyu 'le Kʋkɔnyɔ ‑Yusu kwa 'mʋ gbo ꞊tu, ʋ kuo o ꞊wlʋ ye.

24'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ʋ 'bɛ Pisidiblʋgba ꞊tɩɔ, 'ʋ mu 'le Pafiliblʋgba 'mʋ, 25'ʋ nyre 'le Pɛsɩdɩɔ 'mʋ, 'ʋ ꞊tu Nyɩsʋa a ‑tɩ, 'plɩɩ 'ʋ mu 'le Atalidɩɔ 'mʋ. 26'Ke ʋ ‑ha 'o 'mɩɩ, 'ʋ mu 'le Atiɔsɩdɩɔ 'mʋ. 'Ke 'le Atiɔsɩ a ‑gbɛ 'mʋ, 'kee nɩ, ʋ ꞊tu o 'le Pɔlʋ nʋ Nyɩsʋa kwa 'mʋ gbo, ɔ 'mu 'yie ꞊tu, 'ke 'o ‑kʋan ‑gbo, ʋ ‑wɔ 'klɛɛ ‑wɔn a ‑ta 'mʋ.

27‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'le Atiɔsɩdɩɔ ‑nɩ wɛn 'mʋ, ‑ye ʋ 'kukue 'cʋɛ a nahuin 'bii lɛ, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa naa 'le ꞊nʋ 'mʋ, ɔ nu, 'ʋ le ꞊nʋ, kɔ, ‑tɛ ɔ nu, 'ɔ ‑ha ‑wɛ 'hru, 'ke nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, bʋ kuo ‑wɛ ‑Yusu ꞊wlʋ ye. 28'Ke ʋ ‑hi 'le 'dai ti, 'ke 'le ‑Yusu a nahuin ꞊nʋ ‑hɛyri, ‑ʋ nɩ 'le 'dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index