Search form

Nunu‑tɔplɩ 15:27

27Nahuin a ‑gbɛ, ‑a ‑ha, nʋ‑ mɔ Judɩ kɔ Silasɩ 'hɛɛn. ‑Tɩ ‑gbo, ‑a 'crɩɩ nɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'kwli 'mʋ, nʋ‑ʋ nɩ, ‑ʋ di 'a mʋ le.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index