Search form

Nunu‑tɔplɩ 15:33-34

33-34Ʋ ‑hi 'le 'dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ 'dai ti, 'plɩɩ ‑Yusu a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Atiɔsɩ 'mʋ, 'ʋ gbʋ wlu, ʋ nɔ: «Nyɩsʋa bɔ nɩ 'o 'a mʋ ‑wɔn,» 'ʋ ‑hɩʋ mɛ lɛ, 'ʋ ‑mɛ de, 'ʋ mu 'le lele Jrusrɛ 'mʋ.

35Kɛɛ, Pɔlʋ kɔ Banabasɩ ‑mɛ ‑ye 'hɛɛn, ʋ 'de de ‑mɛ. 'Ke ʋ nɩ 'le Atiɔsɩ 'mʋ, ʋ kɔ nahuin ‑ye 'hɛɛn, 'ʋʋ Nyɩsʋa a ‑tɩ ꞊nʋ ꞊tu, ‑ɩɩ Kʋkɔnyʋ ‑Yusu a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index