Search form

Nunu‑tɔplɩ 17:18

18Ɛ kɔ ‑wɛ 'lulɛ‑hienyʋ ꞊de, 'ʋ nyu Epikulinyʋ daa, kɔ Sitoinyʋ. Ʋ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ʋ 'tatɩ 'pʋprɛ gbo. 'Ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ꞊ʋ ‑ye nɔ 'nɩ: «Wunlɛponyɔ ‑gbo, ‑be' ɔɔ 'klɛɛ po 'le?» ꞊Ʋ ‑ye nɩ 'o, ‑tɛ ʋ 'wɩn, ‑ɛ mɔ, Pɔlʋʋ ꞊tu ‑Yusu bɔ 'kʋ kɔ bɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ a ‑tɩ, ‑ye ʋ nɔ: «Ɛ 'we ꞊nɔ ye, pʋpʋnyɩsʋapʋ a ‑tɩ ɔɔ ꞊tu.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index