Search form

Nunu‑tɔplɩ 19:16

16‑ye nahuon, 'ku ‑hʋan nɩ 'o ke 'mʋ, ɔ biu 'le ‑gbahlɔn, 'ɔ tʋɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ, ɔ nɩ ke 'klɩ, 'ɔ ‑hi 'o ʋ 'bii ꞊nʋ 'mʋ, 'ɔ ‑tʋa 'waa ‑tɔplɩ a 'yrilɛ'lɩla gbo, 'ɔ cɩcra 'waa wlawlɩ lɛ, nahuin a ‑gbɛ, 'ʋ 'gba ci lɛ, 'ʋ ‑hɔn 'le 'a ‑tɛ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index