Search form

Nunu‑tɔplɩ 21

‑Tɛ Pɔlʋ mu la 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ

1‑Tɛ ‑a kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑a ‑gbʋgbɛ yrɛ, ꞊a ‑ha 'le 'mɩɩ, ꞊a mu 'le Kɔsɩdɩɔ 'mʋ, ꞊a ‑hi. ‑Tɛ ‑nyrɛ ‑ye cɛ lɛ, ‑a nyre 'le Rɔdɩdɩɔ 'mʋ. 'Ke ‑a ‑hɔn 'o 'mʋ, ꞊a mu 'le Pataladɩɔ 'mʋ. 2‑Tɛ ‑a ꞊tɩ, 'ke ‑a yɛ 'o 'mɩɩ ‑ye gbo, ‑ɛɛ Fenisiblʋgba 'mʋ mu. Nɛ‑ mɔ ‑ba 'yɛ 'le wlɔn, bɛ gba ‑a mʋ. 3‑Tɛ ‑a mu ‑mumu, ‑ye 'ke ‑a nyre 'le Sipreblʋgba ꞊hlɔn. 'Blʋgba a ‑gbɛ, 'yru ꞊glɔɔ 'le lɛ. ‑A nɩ 'le 'mɩɩ wlɔn, ꞊aa 'blʋgba꞊tɩɔ a ‑gbɛ 'ye, 'ɔ nɩ 'le ‑a nɩ kamrapɩa ke, ꞊a ‑hi, ꞊aa 'le Siliblʋgba 'mʋ mu, ꞊a nyre 'le Tilɩdɩɔ 'mʋ. 'Ke 'le 'dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke 'mɩɩ ꞊tɩɔ 'le ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ nɩ 'le ꞊nɔ 'kwli 'mʋ. 4‑A ‑mɛ ‑ye, ‑tɛ ‑a ꞊tɩ, 'ke ‑a yɛ 'le ‑Yusu a nahuin ‑ye gbo, ꞊a ‑hi 'o ꞊nʋ 'wee ‑do 'hʋɩn 'mʋ. Nʋ‑ Nyɩsʋa a ‑Hihiu le, ‑ɛ mɔ, ꞊sʋɛ a 'yiye, nɛ‑ɛ Pɔlʋ ‑pre, 'ke 'le Jrusrɛ 'mʋ. Nɛ‑ nue, nahuin a ‑gbɛ, 'ʋ le Pɔlʋ, ɔ nɩ mu 'le 'le Jrusrɛ 'mʋ. 5Kɛɛ, ‑tɛ 'wee ꞊nʋ, ɛ ‑yrɛ, ‑ye ‑a ‑wɛ ‑wɔn, 'ke ‑ba gba ‑a nɩ 'dagba 'lu ‑wɔn, ʋ 'bii, ʋ kɔ 'waa nyrʋ kɔ 'waa 'yuo 'hɛɛn, 'ʋ gba ‑a mʋ 'hru wlɔn, ꞊a ꞊tɩ 'dɩɔ 'mʋ. ‑Tɛ ‑a nyre 'o 'yru nʋa 'mʋ, ꞊a bla kwlɩ gbo, ꞊a da Nyɩsʋa. 6‑Tɛ ‑a ‑wɔ Nyɩsʋa a dɩda ‑wɔn, ꞊a gbʋgba wlu lɛ. ‑A ‑mɛ ‑ye, ‑a 'ya 'le 'mɩɩ ꞊nʋ wlɔn, ‑ɛ di ‑a mʋ gba, ʋ ‑mɛ ‑ye, 'ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu 'le 'waa 'dɩɔ 'mʋ.

7‑Tɛ ‑a ‑hɔn 'le Tilɩdɩɔ 'mʋ, 'mɩɩ gba ‑a mʋ 'mʋ Polemaisɩdɩɔ. 'Ke ɛ hie 'o ‑a mʋ gbo, ꞊a yɛ ‑a nɩ 'dɩayuo ‑Yusu a nahuin ke, ꞊a ‑hi 'o ꞊nʋ ‑nyrɔwɔɔ ‑do 'hʋɩn 'mʋ. 8‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ꞊a gba bʋɩ, ꞊a nyre 'le Sesalɩdɩɔ 'mʋ. 'Ke 'le 'dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke ‑a pa 'le Filipʋ a ‑tɛ. Filipʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie nahuin pue. 'Ke ɔ nɩ la 'le 'cʋɛ a 'mʋ‑hɛnyʋʋ 'nɩpata ꞊nʋ ‑hɛyri, ʋ ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke 'le Jrusrɛ a 'cʋɛ gbo. 9Filipʋ a ‑gbɛ, ɔ kɔ 'yuo nyrʋyuoo ‑hɛn, ‑ʋ 'de tɔnʋ kɔ. Nʋ‑ʋ Nyɩsʋa a win wlɔn ‑hɛ. 10‑Tɛ ‑a ‑hi 'o 'dai ‑nyrɔwɩ, ‑ye Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ ꞊de di 'le, 'ɔ ‑hɔn 'le Sudeblʋgba 'mʋ. 'A 'dʋ mɔ Agabusɩ; 11'ɔ di 'o ‑a mʋ 'hʋɩn 'mʋ, 'ɔ 'ba Pɔlʋ a 'bɛtɩyɛ 'mʋ, 'ɔ nue, 'ɔ mʋa 'a ‑gbɛ a bʋɩ kɔ 'a dabʋɩ 'hɛɛn, ɔ nɔ: «Kɛ Nyɩsʋa a ‑Hihiuu po, ʋ nɔ: Nahuon, ‑ɔ kɔ 'bɛtɩyɛ ‑gbo, ‑tɛ 'n nu 'n dɩɔnʋ a mʋmʋa, kɛ'ɛ nɩ, ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ di 'a mʋmʋa nu, 'ke 'le Jrusrɛ 'mʋ, 'plɩɩ ʋ 'muo nahuin ꞊nʋ kwa po, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ.» 12'Plɩɩ ‑a 'mʋ wintɛdʋ a ‑gbɛ mu 'wɔn, ‑a nɩ ‑gbɛ, ‑a kɔ Sesalɩdɩɔ a nahuin 'hɛɛn, ‑a ‑tʋa Pɔlʋ a lɛ'batɩlɛ gbo, 'ke ɔ nɩ mu 'le 'le Jrusrɛ 'mʋ. 13Kɛɛ ‑ye ɔ ꞊tu ‑a mʋ ‑wɔn, ɔ nɔ: «Dɛ‑ kɔ ꞊hien aa 'klɛɛ we, kɔ, dɛ‑ kɔ 'na ꞊wlʋ a ꞊hlɔnpupue 'le? 'N ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bʋ mʋa 'mʋ, 'plɩɩ bʋ po 'mʋ ꞊jɩ 'mʋ. Ɛ 'de ɛ ‑do a ‑gbɛ. 'N ‑wɛ ‑wɛ ‑wɔn, 'ke ꞊bo 'kʋ, 'ke 'le Jrusrɛ 'mʋ, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a ‑tɩ.» 14‑Tɛ ɔ 'de ‑a nɩ ꞊tɔwin ke wɛɛn, ‑ye ‑a ‑hɩɔ lɛ mɛ, ‑a nɔ: «Dɛ ‑gbo Kʋkɔnyɔɔ ‑hʋa, nɛ‑ ‑bɛ mue 'lu ‑wɔn.»

15‑Tɛ ‑nyrɔwɩ a ‑gbɛ, ɩ ‑hi, ‑ye ‑a ‑tie ‑a nɩ blɛ nɩ, ‑a 'mʋ 'le Jrusrɛ 'mʋ mu, 16‑Yusu a nahuin ‑ye, ‑ʋ nɩ 'le Sesalɩdɩɔ 'mʋ, 'ʋ gba ‑a mʋ 'hru wlɔn. ‑Tɛ ‑a nyre 'le, 'ʋ paa 'le ‑a mʋ ‑Yusu a nahuon ꞊de a ‑tɛ. Nyɩbɛyu a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Mrasɔ. 'Ke ɔ kɔ 'le Sipreblʋgba 'mʋ. ‑Tɛ ɔ ‑hɛ la ‑Yusu a ‑naagbopʋyu, 'a ti hren gbo ke.

‑Tɛ Pɔlʋ mu la 'le Sakɩ a ‑tɛ

17‑Tɛ ‑a nyre 'klɛɛ 'le Jrusrɛ 'mʋ, ‑a nɩ 'dɩayuo ‑Yusu a nahuin, 'ke 'le 'manʋ 'kwli 'mʋ, ʋ 'ble ‑a mʋ kwa ‑tɛɛ. 18‑Tɛ ‑nyrɔwɔɔ ‑do ‑hi, Pɔlʋ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a mu 'le Sakɩ a ‑tɛ. 'Ke 'cʋɛ a ye'mʋnaanyʋ 'bii 'kukue 'le lɛ; 19Pɔlʋ 'ɔ po 'waa 'wio gbo, 'ɔ bi 'o, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa naa 'le ꞊nɔ 'mʋ, ɔ nu, 'ke 'le nahuin ꞊nʋ ‑hɛyri, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, nɩ‑ kɔ ‑dodo ɔ na ‑wɔn lɛ. 20‑Tɛ 'cʋɛ a ye'mʋnaanyʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ 'wɔn ‑tɩ 'bii ꞊nʋ, Pɔlʋ ꞊tu, ‑ye ʋ ‑tʋa Nyɩsʋa a baalɛ gbo. ‑Ye kɛ ʋʋ Pɔlʋ ye po, ʋ nɔ: «'Ye kɛ, ‑a nɩ 'dɩayu, ‑Juukʋɛ a 'milowɩ 'plɔplɔ, nʋ‑ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye, kɛɛ, ʋ 'kɩɛ ꞊tue 'o tetei ꞊nʋ 'o, Nyɩsʋa ‑nyi la 'a winwlɔn‑hɛnyɔ Moise. 21Ʋ 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Juukʋɛ 'bii, ‑ʋ 'ti 'le pʋpʋdakʋ ‑hɛyri, ‑n nyu 'nɩ tɔɔ, 'ke bʋ hie 'o Moise a tetei gbo, kɔ, ʋ nɩ 'bɛ 'le 'waa 'yuo nyɩbɛpʋ yrɛ, kɔ, ʋ nɩ kʋɛ 'le ‑a mʋ ‑Juukʋɛ a tetei ‑wɔn. 22‑Be' ‑a di 'klɛɛ nu 'le? 'Nɩɩ lɛ 'pʋprɛ nu, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ʋ di 'nɩ 'wɔn, ‑ɛ mɔ, ‑n di 'le ꞊le. 23'A ‑tɩ 'klɛɛ o, dɛ, ‑a di ‑mʋ le, nɛ‑ ‑bo nu. Nyɩbɛpʋʋ ‑hɛn nɩ nɔ ‑a mʋ ‑hɛyri. Nʋ‑ po 'le dɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa ‑wɔn. Dɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ, ʋ ‑wɛ lɛ kɛ 'o 'lilɛŋmʋŋmla, ‑ɛ mɔ yriilɛ, ‑ɛ nyi nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ʋ 'sii 'o ye. 24Gba nahuin a ‑gbɛ, ba mu 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, ‑n kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ʋ 'mʋ 'o 'a mʋ ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, kɔ, ‑bo ‑ha ‑wɛ 'le 'wliyɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'a nɩ 'li lɛ ŋmla. 'Bɩa ꞊nɩ nue, ‑ye nahuin 'bii, ʋ die 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ ꞊tu, 'ke 'o ‑mʋ ke, ɩ 'de ‑tɩ a ‑tɛɛ. Kɔ, ʋ die ‑wɛ 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, Moise a tetei, ‑na ‑gbɛ, ‑n nyi 'o 'nɩ ꞊tuu. 25'Plɩɩ ‑ye nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, ‑ʋ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye, ‑tɩ ꞊nʋ, ‑a ‑yra, ‑a 'crɩɩ ꞊nʋ ‑wɔn, ꞊a ꞊tui ꞊nʋ ye. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo: Ʋ nɩ di 'le 'wlugba‑tɔplɩ ꞊nʋ, ʋʋ 'kuo pie, kɔ, ʋ nɩ 'na 'le dablo, kɔ, ʋ nɩ di 'le ‑wɛ dɛhʋɛi, ʋ 'de ‑plɔ gbo 'bɛ, kɔ, ʋ nɩ nu 'le 'ɛ nɩ 'laludɛ ꞊de.»

26‑Ye Pɔlʋ wɔn nɩ. ‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ɔ kɔ nahuiin ‑hɛn a ‑gbɛ 'hɛɛn, 'ʋ mu 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ, 'plɩɩ Pɔlʋ 'ɔ nu dɛ ꞊nʋ, ɔ blɛ ye bɔ nu, 'ke 'o 'waa 'oye'siilɛ a ‑ta 'mʋ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, 'plɩɩ 'ɔ pa 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, 'ɔ ꞊tui, ‑nyrɔwɩɩ 'nɩpata 'bɩ ‑hi, ɔ 'mʋ ‑cɔhlʋn ‑ha, ɔ kɔ nahuiin ‑hɛn a ‑gbɛ 'hɛɛn, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ 'mu pi, 'ke 'o 'waa 'oye'siilɛ a ‑ta 'mʋ.

‑Tɛ ʋ klɩ la Pɔlʋ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo

27Ɛ kɔ ‑Juukʋɛ ꞊de. Nʋ‑ ‑hɔn 'le Asiblʋgba 'mʋ. ‑Tɛ ‑nyrɔwɩɩ 'nɩpata a ‑gbɛ, ɩɩ mu ꞊cɛ, ‑ye ‑Juukʋɛ a ‑gbɛ, ʋ 'ye Pɔlʋ nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ. ‑Tɛ ʋ 'yo 'klɛɛ, ‑ye ʋ nue nɩ, nahuin 'bii, ʋ 'mʋ Pɔlʋ yrʋ lɛ poo. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'ʋ bi yrʋ 'mʋ lɛ, 'ʋ klo, 28'ʋ ‑tʋa 'le win a 'le'yaalɛ gbo, ʋ nɔ: «Yisraɛkʋɛ ‑a, ba dii ‑a mʋ ke! Ba 'ye kɛ nahuon ‑gbo. Nɔ‑ɔ 'le nahuin 'bii ‑wɔn 'prɛɛ, 'ke 'o 'ɛ nɩ ‑tɛgbi ꞊de, 'ɔɔ ‑tɩ ‑hʋɩn lɛ ꞊tu, 'ke 'o ‑a mʋ Yisraɛkʋɛ ‑wɔn, kɔ 'ke 'o Moise a tetei ‑wɔn, kɔ 'ke 'o Nyɩsʋa a 'kagblaka ‑wɔn, kɔ, 'ɔ ya ‑wɛ 'le Glɛkɩkʋɛ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ, 'ɔ pʋʋ nɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo. Nɛ‑ nue, kayu ‑gbo, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka, 'ʋ 'de 'klɛɛ 'o lele ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye.» 29Ʋ nyi 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ nue, ʋ 'ye o Trofimʋ nɩ, ‑ɔ 'de ‑Juukʋɛyu, ‑ɔ kɔ 'le Efɛsɩdɩɔ 'mʋ, ɔ kɔ Pɔlʋ 'hɛɛn, ‑tɛ ʋʋ o 'dɩɔ wlɔn lɛ na. Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ da, Pɔlʋ pɔɔ o 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo nɩ. 30‑Tɛ 'dɩɔ a nahuin 'wɔn ‑tɩ a ‑gbɛ, ‑ye ʋ bi 'mʋ lɛ yrʋ, 'ʋ ‑wɛ ti ke, 'ʋ klɩ Pɔlʋ, 'ʋ nyo lɛ ‑jri, 'ʋ ‑hɩɔ 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, tii ‑do a ti 'yri, 'ʋ po 'o 'kagblaka a ‑gbɛ a 'maji lɛ. 31Ʋ nye lɛ 'nɩ ꞊mɔ, bʋ 'lɔ. Kɛɛ, Romakʋɛ a 'sɔyuo a nyɩgblaka, ‑ɔɔ 'sɔyuo a 'milowɔ naa, ɔ 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, Jrusrɛdɩɔ 'bii 'nɩ ꞊gbʋgblɔ. 32Nɛ‑ mɔ, tii ‑do a ti 'yri, bɔ gba 'a ‑sɛkɛpʋ kɔ 'sɔyuo 'hɛɛn, 'ʋ 'gba ci lɛ, 'ʋ mu 'le nahuin ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ. Nahuin a ‑gbɛ bʋ 'ye 'sɔyuo kɔ 'waa nyɩgblaka 'hɛɛn, ‑ye ʋ 'kee Pɔlʋ a bibie nɩ, 33'sɔyuo a nyɩgblaka a ‑gbɛ, 'ɔ 'yɩya 'o Pɔlʋ 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ɔ klo, 'ɔ le 'a 'sɔyuo, 'ke bʋ nu 'cɩɩn.ii 'hɔn, bʋ mʋɔ. ‑Tɛ ʋ ‑wɔ 'a mʋmʋa ‑wɔn, ‑ye ɔ ꞊gba wlɔn, nahuon tio‑ ɔ 'ya, kɔ, dɛ tio‑ ɔ nu. 34Kɛɛ, 'ke 'le nahuin ꞊nʋ ‑hɛyri, ꞊ʋ ‑yee lɛ 'nɩ ꞊mʋma. 'Waa win 'de pɛ. ꞊Ʋ ‑ye nɔ dɛ ‑gbo, ꞊ʋ ‑ye nɔ ꞊ɛ ‑ye ‑gbo. Lɛ꞊mʋmalɛ a ‑tɩ, 'sɔyuo a nyɩgblaka a ‑gbɛ, ɔ 'nɩ yrii ꞊le dɛ ꞊de 'mʋ lɛ ‑tɛɛ. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ 'ɔ le 'a 'sɔyuo, bʋ gba Pɔlʋ 'ke 'le kayu ꞊nʋ gbo, 'sɔyuo nɩ 'le. 35‑Tɛ ʋ nyre 'o kayu a ‑gbɛ a ‑gbleti ꞊hlɔn, ‑ye 'sɔyuo 'blo nɩ, ‑ɛ nue, nahuin bi 'mʋ lɛ yrʋ 'dɔ, 36'ʋ nyo ‑wɔn kʋɛ, 'ʋʋ lɛ ꞊mʋma, ʋ nɔ: «Ba 'lɔ, ba 'lɔ!»

‑Tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ kɔ ke ʋ yɛɛ la 'o Pɔlʋ ‑tɩ, nɩ‑ ɔɔ klɛ ‑hɩhɩa

37‑Tɛ ʋʋ 'le Pɔlʋ 'sɔyuo a kayu ‑nɩ wɛn gbo mu paa, ‑ye kɛ ɔɔ 'waa nyɩgblaka ye po, ɔ nɔ: «꞊Be 'n ‑wɛ 'le ꞊bo ꞊tu ‑mʋ ‑tɩ ye nɩ?» ‑Ye 'sɔyuo a nyɩgblaka ꞊gbɔ wlɔn, ɔ nɔ: «‑Mbe', ‑n yi Glɛkɩkʋɛwin a polɛ? 38'A ‑tɩ, ‑n 'de Esipʋkʋɛyu ꞊nʋ, ti ‑gbo, ‑ɩ ‑hi o, ‑ɔ ꞊gbʋgblɔ o 'blʋgba ‑gbo, kɔ, ‑ɔ gba o 'le ‑balʋnyʋ a 'milowɩɩ ‑hɛn, 'ke 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ, nahuin ꞊de 'de 'le 'ti?» 39‑Ye Pɔlʋ, ɔ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «'Ʋʋn, ɛ 'de 'mɔ. 'Mɔ ‑Juukʋɛyu'u nɩ. 'Ke 'n kɔ 'le Tasɩdɩɔ 'mʋ, 'ke 'le Silisiblʋgba 'mʋ. Ɔ mɔ 'dɩɔ gblakaa nɩ. 'Nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, ‑nye 'mʋ 'hru, ꞊bo 'prɛɛ 'le nahuin ‑gbo ‑wɔn.» 40‑Ye 'sɔyuo a nyɩgblaka wɔn nɩ, 'ɔ ‑nyo 'hru, Pɔlʋ 'ɔ nyra gbo, 'ke 'o kayu a ‑gbleti ke, 'ɔ bibie nahuin dabʋ ye, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ wien ma. ‑Tɛ ʋ ma 'klɛɛ wien, ‑ye ɔ ‑tʋa 'le 'waa ‑wɔn'prɛɛlɛ gbo, 'ke 'le ‑Juukʋɛwin 'kwli 'mʋ, ‑ɩ mɔ 'waa 'briwin, ɔ nɔ:

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index