Search form

Nunu‑tɔplɩ 24:2-3

2-3‑Tɛ Felisɩ a ‑gbɛ, ɔ 'wɩn, ‑ye ɔ da Pɔlʋ nɩ. ‑Tɛ Pɔlʋ a ‑gbɛ, ɔ di 'le, ‑ye 'pʋprɛnyɔ Tɛtulusɩ, ɔ ‑tʋa 'a ‑tɩ a yɛɛlɛ gbo, ɔ nɔ: «Nyɩgblaka Felisɩ, ‑na ‑kafania. ‑Mɔ kɔ ‑tɩɩ nɩ, ꞊a kɔ kegbowɛɛnlɛ, kɛ nɔ 'blʋgba ‑gbo 'mʋ, kɔ, ‑tɛ ‑nɩɩ 'blʋgba ‑gbo a naalɛ nu, 'ke 'le ꞊tɔ 'kwli 'mʋ, ɛ nue, ‑a mʋ dakʋ 'bii, ꞊a kɔ plɔ a bleelɛ. 'A ‑tɩ, ‑a ‑ha 'le 'wio, ꞊a ‑nyo ‑mʋ, 'ke 'o ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑nɩɩ ‑a mʋ 'mʋ nu a ‑ta 'mʋ. 4Kɛɛ, 'nɩ ‑hʋa ꞊le ꞊bo 'waan ‑na ti 'dɔ. Nɛ‑ nue, 'nɩɩ ‑mʋ lɛ 'batɩ, ‑bo po 'mʋ nʋa ye gbo, 'ke 'le ti gbi 'kwli 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index