Search form

Nunu‑tɔplɩ 26

Dɛ ‑gbo, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ‑tɛ Pɔlʋʋ la 'a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na, 'ke 'o 'kɩɩn Aglipa ye

1‑Ye kɛ 'kɩɩn Aglipa, ɔɔ Pɔlʋ ye po, ɔ nɔ: «‑N ‑wɛ 'le ‑bo po wun nɩ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑mʋ ‑tɩ yɛɛ, ꞊mu ‑wɔn ꞊tu.»

‑Ye Pɔlʋ nu dabʋ, ‑ɛ die nu, nahuin 'mʋ wien ma, ʋ 'muo nʋa ye gbo po. Bʋ ma 'klɛɛ wien, ‑ye ɔ ‑tʋa 'pʋprɛ gbo, dɛ ‑gbo, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ɔ 'mue klɛ ‑hɩhɩa, ɔ nɔ: 2«'Kɩɩn Aglipa, ‑na ‑kafania. ‑Tɔplɩ 'bii ‑gbo, ‑ɩ kɔ ke ‑Juukʋɛɛ 'o 'mʋ ‑tɩ yɛɛ, ɛ mɔ 'na 'manʋdɛ, 'ke ꞊bo ‑hɩhɩ kɛ ‑mʋ klɛ, 3‑ɛ nue, 'waa 'bri‑tɔplɩ, kɔ 'waa tetei 'hɛɛn, ‑n yi nɩ ‑tɛɛ. 'A ‑tɩ, 'nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, 'la ꞊wlʋ, ꞊mʋ 'mʋ nʋa ye gbo po ‑tɛɛ.

4Kʋɛ la 'le 'na gblodɛ 'yie 'mʋ gbo, ‑tɔplɩ 'bii, 'n nu, 'ke 'le 'na 'klɔ ‑hɛyri, ‑Juukʋɛ a pɛpɛ, ʋ yi nɩ, ‑ɛ nue, kɛ 'n nɩ la 'le Jrusrɛ 'mʋ, 'ke 'le 'na dakʋ ‑hɛyri. 5Si la, 'ʋ yi la 'mʋ. 'A ‑tɩ, 'bɩa 'bʋ nye ‑hʋa, ʋ ‑wɛ 'le bʋ ꞊tui nɩ, ‑ɛ mɔ, 'ke 'n nɩ la 'le Falisi꞊tumu a nahuin ‑hɛyri. Nʋ‑ mɔ ꞊tumu, ‑ʋ kɔ tetei ‑huo, 'ke 'o Nyɩsʋa a dɩda a ‑ta 'mʋ. 6‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ʋʋ kɛ 'mʋ lɛ poo ‑bati, ‑ɛ nue, dɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la 'le ‑a nɩ bunʋ, ɔ di la nu, nɛ‑ 'nɩɩ ‑pre, 'nɩ kuo ꞊wlʋ ye. 7Dɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ Yisraɛkʋɛ a ꞊tugbɩɩ ‑pu ꞊tu 'o 'hɔn ꞊nʋ, ʋʋ ‑pre, 'ʋ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye, ‑ɛ mɔ, ɔ die 'nɩ nu. Nɛ‑ nue, 'ʋ nyo da, 'tɔ 'mʋ kɔ ‑nyrɛ 'mʋ. 'Kɩɩn Aglipa, dɛɛ ‑do a ‑gbɛ, nɛ‑ 'nɩɩ ‑pre, 'nɩ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye. Nɛ‑ nue, ‑Juukʋɛ 'ʋʋ kɛ 'mʋ ‑bati lɛ poo. 8'A mʋ ‑Juukʋɛ ‑a, dɛ‑ kɔ ‑tɩ 'aa lɛ po, ɛ 'die 'le ‑wɛ, 'ke ‑ba kue ꞊wlʋ ye, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa di 'le nahuin 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'nɩ ‑ha, ɔ 'mu 'klɔ ‑ha 'le?

9'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'na ‑gbɛ, 'n 'ye la nɩ, ‑ɛ mɔ, ɛ nɔɔ 'o lɛ, 'ke ꞊bo naa la 'le 'ɛ nɩ dɛ ꞊de 'kwli 'mʋ, 'mʋ Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu a ‑tɩ ye ‑wɔn. 10Nɛ‑ 'nɩɩ la nu, 'ke 'le Jrusrɛ 'mʋ. Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ, nʋ‑ ‑nyi la 'mʋ 'klɩ, 'ke ꞊bo po ‑Yusu a nahuin 'plɔplɔ ꞊jɩ 'mʋ lɛ. 'Bɩa 'bʋ plɛ, ʋ nɩ 'mʋ 'kʋkʋɛ, ‑ye 'na ‑gbɛ, 'n wɛɛn la ‑wɛ ke. 11Ɛ kɔ ti, 'nɩ nyu la ꞊sʋɛ ꞊tue, 'ke 'le Nyɩsʋa a kayuo 'bii gbo, kɔ, 'nɩ nɩ la 'o ꞊nʋ ke 'mʋ, 'ke bʋ 'kee ‑Yusu a ꞊wlʋ a yekuolɛ. Yrʋ ꞊nʋ, 'n nyu la lɛ poo, ɛ nue, 'nɩɩ la 'le pʋpʋblʋgbɩ a 'dɩɛ ‑ye klɛ mu, 'nɩ nyu la ꞊sʋɛ ꞊tue.»

‑Tɛ Pɔlʋ nu la ‑Yusu a nahuon a ‑hɩhɩɛ, nɛ‑ kɔ ‑tɩ ɔɔ ‑wɔn lɛ na

(Nunu‑tɔplɩ 9.1-19; 22.6-16)

12«Nɛ‑ nue, 'nɩ bi la Damasɩkʋɛhru wlɔn, 'n kɔ 'n 'bienʋ 'hɛɛn. Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ, nʋ‑ ‑nyi la 'mʋ 'klɩ, kɔ, nʋ‑ lee la 'le 'mʋ. 13'Kɩɩn Aglipa, 'hru, nʋ‑ 'n nɩ la 'klɛɛ wlɔn, 'plɩɩ, muu 'o 'yrʋ a gbonyrati 'yri, 'nɩ 'ye ‑nyrɛ, 'ɛ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ, 'ɛɛ wlɩn. 'A wʋnwlɛn ‑hi 'o 'yrʋ a wʋnwlɛn 'mʋ nɩ, 'ɛ ꞊glaa 'le ‑a mʋ, 'n kɔ 'na 'bienʋ 'hɛɛn, 14‑a 'bii, ꞊a bi ꞊hlɔn lɛ, 'nɩ 'wɔn win, 'ɩɩ lɛ po, 'ke 'le ‑Juukʋɛwin 'kwli 'mʋ, ɩ nɔ: Sɔlʋ o, dɛ‑ kɔ 'mɔ ‑nɩɩ ꞊sʋɛ ꞊tue 'le? ‑Nɩɩ 'mʋ ye 'nɩ ‑wɔn, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ brii nu, 'ɛɛ 'a kʋkɔnyɔ a kotu ye ‑wɔn. Kɛɛ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋʋ nɩ, ‑n nye 'le nuu. 15‑Ye 'n ꞊gba wlɔn: Nahuon tio‑ ‑n 'ya 'le? ‑Ye Kʋkɔnyɔ ꞊tu 'mʋ ‑wɔn, ɔ nɔ: 'Mɔ mɔ ‑Yusu'u nɩ, ‑nɩɩ ꞊sʋɛ ꞊tue. 16Kɛɛ, 'ba ye 'mʋ, ‑bo nyra gbo. 'N 'hrɩɩ ‑mʋ ye, 'mʋ ‑mʋ 'na 'mʋ‑hɛnyɔ 'mʋ nuu, dɛ ‑gbo, ‑n 'ye kɛ, kɔ ‑tɔplɩ ‑ye ꞊nʋ, 'n di lele ‑mʋ tɔɔ, ꞊mui nahuin ‑wɔn yrɛ na. 17'N di ‑mʋ 'nɩ lee, 'ke 'le ‑na dakʋ ‑Juukʋɛ ‑wɔn, kɔ dakʋ, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ. 'Bɩa ꞊nɩ mu 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, 'n di ‑mʋ 'yie 'nɩ ꞊tu. 18'N di ‑mʋ 'nɩ lee, ‑ɛ die nu, ꞊mue nu, ʋ 'mʋ 'mʋ lɛ yrii, kɔ, ꞊mu 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri ‑ha, ꞊mu 'le ‑nyrɛ 'mʋ gba, kɔ, ꞊mu 'le 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka Satan a 'klɩ gbo ‑ha, ꞊mu 'le Nyɩsʋa a 'klɩ gbo po, ʋ 'mʋ 'mʋ ꞊wlʋ ye kuo, ‑ɛ die nu, Nyɩsʋa 'mʋ 'waa dɛ 'kuku ꞊nʋ, ʋ nu a ‑tɩ ‑wɔn ‑hri, kɔ, ʋ 'mʋ 'le nahuin ꞊nʋ ‑hɛyri nɩ, Nyɩsʋa po 'pɩa ke, 'ke bʋ 'ya 'a nahuin 'mʋ.»

‑Tɩ ꞊nʋ, Pɔlʋ, ɔɔ la ꞊tu, 'ke 'o ‑Yusu ke, nɛ‑ kɔ ‑tɩ ɔɔ ‑wɔn lɛ na

19‑Ye kɛ Pɔlʋʋ lele po, ɔ nɔ: «'Kɩɩn Aglipa, ‑Yusu ꞊nʋ, ‑ɔ 'hrɩɩ 'mʋ ye, ‑ɔɔ la 'le 'mʋ ‑wɔn 'prɛɛ, 'n ꞊tuo 'o ꞊o. 20Ye‑hɛnahuin, 'n 'prɛɛ la 'le ‑wɔn, nʋ‑ mɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Damasɩdɩɔ 'mʋ, kɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Jrusrɛ 'mʋ, 'plɩɩ 'nɩ 'prɛɛ ‑wɛ 'le nahuin 'bii ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋ nɩ 'le Sudeblʋgba 'mʋ, kɔ dakʋ a nahuin ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ. Nahuin a ‑gbɛ, 'n lu nɩ, 'ke bʋ hie 'o 'waa dɛ 'kuku ꞊nʋ gbo, ʋʋ nu, bʋ ‑nye 'waa nɩ 'klɔ 'bii Nyɩsʋa, kɔ, bʋ nu ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ nye nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, ʋ ‑nyi 'waa 'klɔ 'bii Nyɩsʋa nɩ. 21‑Tɛ 'nɩɩ ‑tɩ a ‑gbɛ nahuin ye ꞊tu, nɛ‑ nue, ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ 'ʋ klɩ 'mʋ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, 'ʋ ꞊tʋɛ 'yri, 'ke bʋ 'la 'mʋ. 22Kɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ ꞊tu 'mʋ 'yie ‑tutu, 'nɩ yɛ kɛ ‑nyrɔwɔ ‑gbo ke, 'nɩ 'kɩɛ nɩɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, 'n yi, 'ke 'o ‑Yusu ke, 'mui ꞊tu, 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ye, ʋ 'nɩnɩ daa nahuin, kɔ 'ke 'o nyɩgblakɩ 'hɛɛn ye. ‑Tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ kɔ Moise 'hɛɛn, ʋ ꞊tu, 'ke 'o dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ di 'o nyre a ‑ta 'mʋ, ɩ ‑do a ‑gbɛ, nɩ‑ 'nɩɩ ꞊tu. 23‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo: Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya, ɔ kɔ bɔ 'ye ꞊sʋɛ, kɔ, ɔ kɔ bɔ 'kʋ. Nɔ‑ kɔ ‑bɔ 'ya ye‑hɛnahuon 'mʋ, ‑bɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, ‑bɔ 'hrɩ 'klɔ, 'plɩɩ ɔ 'mʋ ‑Juukʋɛ ‑nyrɛ ‑nyi, kɔ dakʋ ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ʋ 'de ‑Juukʋɛ.»

‑Tɛ Pɔlʋ le la 'kɩɩn Aglipa, 'ke bɔ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye

24‑Tɛ Pɔlʋʋ lɛ 'pʋprɛ nu, nɛ‑ mɔ ‑gʋlʋnʋma Fɛtusɩ bɔ 'yaa 'le win, ɔ nɔ: «Pɔlʋ, ‑na 'lu ‑hɔn 'o wlɔn 'mʋ 'hru. ‑N 'nyɩ 'crɩɩnɩɛi 'dɔ. Nɛ‑ɛ 'o ‑na 'lu 'hru wlɔn ‑ha.» 25‑Ye Pɔlʋ nɔ: «Nyɩgblaka Fɛtusɩ o, ‑na ‑kafania. 'Na 'lu 'de 'o 'hru wlɔn 'mʋ ‑hɔn. ‑Tɩ ꞊nʋ, 'nɩɩ ꞊tu, ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ, 'plɩɩ 'ɩ kɔ 'o. 26'Kɩɩn Aglipa, ɔ yi ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ nɩ, ‑ɩ kɔ ‑tɩ 'nɩɩ ꞊tu. 'Nɩ pɩ ꞊le hʋannʋ, 'nɩ nyi mɔ ꞊nɔ ye ꞊tu, 'nɩnɩ ‑hli ꞊nɔ dɛ ꞊de 'yi ke. 'N yie nɩ ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ɔ yi ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ nɩ, 'ke 'o ‑Yusu a ‑ta 'mʋ, ‑ɛ nue, ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn, 'a dɛ ꞊de 'de ‑hli, 'ke 'le ‑tɛgbi ꞊de. 27'Kɩɩn Aglipa, ꞊be ‑tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ꞊tu, ‑n pue 'a ‑tɩ ‑tɛɛ 'le? 'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑n pue 'a ‑tɩ ‑tɛɛ.» 28‑Ye Aglipa ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «Ɛ 'de 'le ti 'plɔplɔ hie, ꞊mue nu, 'mue ‑hʋa, 'ke ꞊bo ‑hɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ a nahuon.» 29‑Ye Pɔlʋ nɔ: «Mɔ ꞊betɩ bɛ 'ya ti gbi 'mʋ, kɔ, ꞊betɩ bɛ 'ya ti 'plɔplɔ 'mʋ, 'nɩɩ Nyɩsʋa 'nɩ da, 'ke 'o ‑na ‑ta 'mʋ, kɔ nahuin 'bii ‑gbo, ‑ʋʋ 'mʋ nʋa ye gbo po a ‑ta 'mʋ, 'ke, ‑tɛ 'n nɩ 'mʋ, kɛ bʋ nɩ ‑wɛ 'mʋ. Kɛɛ, ʋ nɩ pu 'le ꞊jɩ 'mʋ.» 30‑Tɛ Pɔlʋ po 'klɛɛ lɛ, ‑gʋlʋnʋma bi 'le ye, kɔ 'kɩɩn, kɔ 'a ‑dɩayu nyrɔyu Belenisɩ 'hɛɛn, kɔ nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn ‑nɩ 'o ‑tuoo ‑do a ‑gbɛ ke, 'ʋ 'ba ye 'mʋ, 31'ʋ bii ye, ‑ye kɛ ʋ po: «Nahuon ‑gbo, ɔ 'de dɛ ꞊de nu, ‑bɛ blɛ 'kʋkʋɛ kɔ ꞊jɩ 'hɛɛn ye.» 32‑Ye kɛ Aglipa, ɔɔ ‑gʋlʋnʋma Fɛtusɩ ye po, ɔ nɔ: «Nahuon ‑gbo, ‑a dio wɛn gbo 'nɩ tɛ, 'bɩa 'bɔ 'de wɛn lɛ po, ɔ nye 'nɩ ‑hʋa, Romakʋɛ a 'kɩɩn gblaka, nɔ‑ ‑bɔ puo ‑bati lɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index