Search form

Nunu‑tɔplɩ 26:24

‑Tɛ Pɔlʋ le la 'kɩɩn Aglipa, 'ke bɔ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye

24‑Tɛ Pɔlʋʋ lɛ 'pʋprɛ nu, nɛ‑ mɔ ‑gʋlʋnʋma Fɛtusɩ bɔ 'yaa 'le win, ɔ nɔ: «Pɔlʋ, ‑na 'lu ‑hɔn 'o wlɔn 'mʋ 'hru. ‑N 'nyɩ 'crɩɩnɩɛi 'dɔ. Nɛ‑ɛ 'o ‑na 'lu 'hru wlɔn ‑ha.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index