Search form

Nunu‑tɔplɩ 28:23

23‑Ye ʋ kɔ Pɔlʋ 'hɛɛn, ʋ po 'le ‑nyrɔwɔ, ‑ɔ kɔ 'mʋ ʋ di 'o lele ye gbo bibi.

‑Tɛ ‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ, ɔ nyre 'o, ʋ bii ke, 'ʋ mu 'le Pɔlʋ ‑wɔn. Kʋɛ 'le ‑nyrajru 'yie 'mʋ gbo, ‑bo yɛ ‑wise ke, Pɔlʋ 'ɔ nyu klɛ ‑hɩhɩa, ‑tɛ Nyɩsʋa nu ‑tʋnahuin a win a kekɔɔlɛ. Moise a teteicrɩɩnɩɛ, kɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ a 'crɩɩnɩɛi 'hɛɛn, nɩ‑ kɔ 'kwli 'mʋ ɔɔ 'le naa, 'ɔɔ ‑Yusu a ‑tɩ ꞊tu, ʋ 'mue ꞊wlʋ ye kuo, 'ke ‑tɩ ꞊nʋ, ɔɔ ꞊tu, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index