Search form

Nunu‑tɔplɩ 5

Ananiasɩ kɔ Safila 'hɛɛn

1Ɛ kɔ la nyɩbɛyu ꞊de. 'A 'dʋ mɔ Ananiasɩ. 'A nyrʋgba a 'dʋ mɔ Safila. Nʋ‑ plo 'waa ‑ci ‑ye, 2Ananiasɩ 'ɔ ꞊tu 'wliyɛ a ‑gbɛ a ꞊tɩɔ ‑ye gbo, 'ɔ gba 'a dɛ ‑ye ꞊nʋ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ye. 'A nyrʋgba yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'a tɔ ꞊tu 'wliyɛ a ꞊tɩɔ ‑ye gbo. 3‑Tɛ Ananiasɩ a ‑gbɛ nyre 'klɛɛ 'o, ‑ye Piɛlɩ nɔ: «Ananiasɩ, dɛ‑ kɔ ꞊nɩ ‑ha 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka Satan mɛ lɛ, 'ɔ kɔɔ ‑mʋ win ke, 'ɛ nue, ꞊nɩ 'du hɩ, 'ke 'o Nyɩsʋa a ‑Hihiu ye, ‑ɛ mɔ, 'a nɩ ‑ci, a plo wɛn, 'a 'wliyɛ 'bii, nɛ‑ ‑gbo? Kɛɛ ‑ye ‑n ꞊tu 'a ꞊tɩɔ ‑ye gbo. 4'Plɩɩ ꞊mʋ ‑ci a ‑gbɛ mu plo, ꞊be ɛ 'de ‑mɔ, ‑n 'die kɔ ‑le? ‑Mɔɔ nɩ, ‑ɔ kʋɛ. ‑Tɛ ‑n plo ‑ci a ‑gbɛ, ‑mɔ kɔ ‑wɛ 'a 'wliyɛ. ꞊Be ɛ 'de ꞊nɛ? Dɛ‑ nue, ꞊nɩ ‑yrɩ, 'ke 'le ‑na ꞊wlʋ ke, 'ke ‑bo 'du hɩdʋ ‑gbo 'le? Ɛ 'de ‑tʋnahuin, ‑n 'diu hɩ lɛ nu, kɛɛ ‑ye Nyɩsʋa'a nɩ, ‑n nuu hɩ lɛ.»

5'Plɩɩ Ananiasɩ 'mʋ wintɛdʋ a ‑gbɛ mu 'wɔn, tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ɔ bi ꞊hlɔn, 'ɔ 'kʋ. Ɛ nue, nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ 'wɔn ‑tɩ a ‑gbɛ, hʋannʋ 'ʋ nyu nu 'dɔ. 6‑Ye gblotayuo ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ 'hɩnhɩʋɔn lɛ danʋ, 'ʋ gbɔ, 'ʋ ‑hɩɔ 'o.

7‑Hawɩɩ ta bɩ ‑hi, ‑ye Ananiasɩ a nyrʋgba Safila, ɔ nyre 'le 'a 'bienʋ ‑hɛyri nɩ. Dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ɔ 'die 'o dɛ ꞊de 'hʋɩn 'mʋ yi. 8‑Ye Piɛlɩ ꞊gbɔ wlɔn, ɔ nɔ: «꞊Be sɛyɩ‑sɛyɩ, ‑tɛ a plo 'a nɩ ‑ci, 'a 'wliyɛ 'bii, nɛ‑ ‑gbo?» ‑Ye ɔ nɔ: «Iin, 'wliyɛ 'bii, nɛ‑ɛ nɩ.» 9‑Ye Piɛlɩ nɔ lele: «‑Be' a nu 'klɛɛ 'le, ‑n kɔ ‑n tɔ 'hɛɛn, 'a ‑yra hɩdʋ ꞊nʋ, 'ke ba ꞊tɔ Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'mʋ lɛ 'le? 'Ye kɛ, nahuin ꞊nʋ, ‑tɛ ‑n tɔ 'kʋ, ‑ʋ ‑hɩɔ 'o, 'ke ʋ nɩ 'o 'maju 'yri. ‑Na ‑gbɛ o, ‑n di ‑wɛ 'nɩ 'kʋ, ʋ 'mʋ ‑wɛ 'o ‑mʋ ‑ha.» 10Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ɔ bi ꞊hlɔn, 'ke 'o Piɛlɩ a ‑gbɛ ꞊hlɔn, 'ɔ 'kʋ. Gblotayuo ‑nɩ wɛn, ʋ pa nɩ, 'ʋ 'ye, ‑ɛ mɔ, nyrʋgba a ‑gbɛ, ɔ 'kʋ nɩ, 'ʋ gbɔ, 'ʋ ‑hɩɔ 'o, 'ke 'o 'a tɔ 'hʋɩn 'mʋ, 11'cʋɛ a nahuin 'bii, kɔ nahuin ‑ye ꞊nʋ, ‑ʋ 'wɩn, hʋannʋ 'ʋ nyu nu 'dɔ.

‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ 'plɔplɔ

12‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ, ʋʋ nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ 'plɔplɔ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli 'mʋ. 'Ke ‑Yusu a nahuin 'bii, ʋ 'kukue 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ lɛ, 'ke 'le papʋɛ ꞊nʋ gbo, ʋʋ Salomɔ a papʋɛ daa. 13Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de ‑Yusu ꞊wlʋ ye kuo, ʋʋ la pɩ hʋannʋ, 'ke bʋ biu ke. Kɛɛ, kɛ ɛ nɩ 'mʋ, 'ʋ 'bʋaa la 'waa ‑tɩ 'yi 'dɔ, 14nahuin 'plɔplɔ, nyɩbɛpʋ kɔ nyrʋ, 'ʋʋ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ꞊wlʋ ye kuo, 'ʋʋ ‑Yusu a nahuin ke bi. 15‑Ye nahuin, ʋʋ gba 'hʋɩnhrennyʋ 'ke 'le 'hri wlɔn, 'ʋ pɩʋ 'o 'sapʋɩ kɔ 'crakɩ 'hɛɛn ke gblɛ, ‑ɛ die nu, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Piɛlɩ di 'o ‑hii, 'a ‑gbɛ 'bɔ 'de ꞊ʋ ‑ye lɛ 'tʋ, 'a ‑hikɔɔ ‑do 'mu lɛ 'tʋ. 16'Dɩɛ ꞊nʋ, ‑ɛ ꞊glaa 'le Jrusrɛ, nahuin nye 'le klɛ 'mʋ ‑hɔn, 'ʋʋ 'le 'hʋɩnhrennyʋ lɛ ya, kɔ nahuin ꞊nʋ, 'kuo ‑hʋɩn nɩ 'o ke 'mʋ lɛ, ʋ 'bii a ‑gbɛ, 'waa 'kʋɛi 'ɩɩ ‑wɛ.

‑Tɛ ‑Juukʋɛ a nyɩgblakɩ, ʋʋ la ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ꞊sʋɛ ꞊tue

17‑Ye Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka, kɔ nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, ‑ʋ mɔ ꞊tumu ꞊nʋ, ʋʋ Sadusɩ꞊tumu a nahuin daa, ca ‑huo 'le ꞊nʋ 'mʋ, 'ke 'o ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋʋ nu a ‑ta 'mʋ. ‑Ye ʋ ‑yrɩ nɩ, 'ke bʋ nyra ‑tɔplɩ a ‑gbɛ gbo, 18'ʋ klɩ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ a ‑gbɛ, 'ʋ pu ꞊jɩ 'mʋ. 19Kɛɛ, 'tɔ 'mʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ꞊de, 'ɔ ‑ha 'o ꞊jɩkayu a ‑gbɛ a 'maji lɛ, 'ɔ 'hrʋʋ, 'ɔ lu, ɔ nɔ: 20«Ba mu 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ, ‑Yusu ya 'le, a 'mʋ 'a ‑tɩ nahuin ye ꞊tu.» 21‑Tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ꞊tu, ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ꞊tui 'o ꞊o. ‑Nyrɛgblɩ, 'ʋ mu 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ, 'ʋ ‑tʋa nahuin a tɔɔlɛ gbo.

‑Ye Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka, kɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ 'kukue ‑Juukʋɛ a 'blʋ a nahuin lɛ, 'ke 'o 'waa ‑gboligbo gblaka a ‑ta 'mʋ. ‑Tɛ ʋ 'kukue 'klɛɛ lɛ, ‑ye ʋ le Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'yie꞊tunyʋ, 'ke bʋ bla ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ, 'ke 'le ꞊jɩkayu gbo. 22Kɛɛ, ‑tɛ ʋ nyre 'le ꞊jɩkayu gbo, ʋ 'diu 'le gbo yɛ. ‑Ye ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu, 'ʋ le ‑gboligbo a nahuin, ʋ nɔ: 23«‑Tɛ ‑a nyre 'le, ꞊jɩkayu a 'maji ‑hlɛntie, 'ɩ pue 'o lɛ ‑tɛɛ, ꞊jɩkayu a 'yie꞊tunyʋ 'ʋ nɩ 'o 'waa ‑tui ke gblɛ, 'ke 'o 'maji 'yri. Kɛɛ, ‑tɛ ‑a ‑ha 'o 'maji lɛ, ‑a 'de 'le ꞊ɔ ꞊de gbo yɛ.»

24Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'yie꞊tunyʋ a nyɩgblaka, kɔ ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ 'hɛɛn, ‑tɛ ʋ 'wɔn ‑tɩ a ‑gbɛ, ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ bʋ 'de 'le ꞊jɩkayu gbo nɩ a ‑tɩ, dɛ bʋ di 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, kɔ dɛ, ‑ɛ di 'lu ‑wɔn mue, ʋ 'die yi. 25‑Ye tii ‑do a ti 'yri, nahuon ꞊de nyre 'o ꞊o, ɔ nɔ: «Ba 'ye kɛ, nahuin ꞊nʋ, a po ꞊jɩ 'mʋ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, 'ke ʋ nɩ 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, 'ʋʋ nahuin tɔɔ.»

26Bʋ 'wɩn 'klɛɛ, ‑ye Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'yie꞊tunyʋ a nyɩgblaka, kɔ 'a nahuin 'hɛɛn, ʋ mu nɩ, 'ʋ ‑mɩa ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ de. Kɛɛ, ʋ 'die 'le 'klɩ 'kwli 'mʋ nuu, ‑ɛ nue, ʋʋ pɩ nahuin a hʋannʋ, ʋ 'nɩ ꞊han ꞊nʋ 'hɩɛ ‑wɔn lɛ po, 'ke bʋ 'lʋ. 27‑Tɛ ʋ ‑mɩʋ 'klɛɛ de, ‑ye 'ke ʋ gbʋ 'le ‑gboligbo gblaka ye, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka 'ɔ ‑tʋa 'waa wlɔnlɛ꞊gbʋgba gbo, 28ɔ nɔ: «꞊Be ‑a 'de o 'a mʋ le ‑tɛɛ, 'ke a nɩ ꞊tu 'le o nahuon ꞊de ‑Yusu a ‑tɩ ye. Ba 'ye kɛ dɛ, a nu. 'A nɩ tɔɔlɛ ka 'le Jrusrɛdɩɔ 'bii nɩ, 'plɩɩ, 'aa ‑hʋa ba po ‑a mʋ ‑Yusu a 'kʋkʋ‑tɩ 'lu lɛ.» 29Kɛɛ ‑ye Piɛlɩ kɔ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ‑ye 'hɛɛn, ʋ ꞊tuo ‑wɔn, ʋ nɔ: «Ye‑hɛnahuon, ‑a blɛ ye ‑ba ꞊tuu 'o, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa, ɛ 'de ‑tʋnahuin. 30‑Yusu ‑gbo, a kɔɔ o 'o tu 'yie 'mʋ, 'ke ɔ 'mʋ o 'kʋ, Nyɩsʋa, ‑a nɩ bunʋʋ la da, nɔ‑ ‑hɩɔ o 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, 'ɔ ‑hɩɔ o 'klɔ, 31'ɔ nue, ‑Yusu a ‑gbɛ 'ɔ mu 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, Nyɩsʋa 'ɔ ‑nyi ꞊nɔ 'klɩ, 'ke bɔ 'ya 'luyenɩnyɔ 'mʋ kɔ Waanyɔ 'hɛɛn. Dɛ a ‑gbɛ, Nyɩsʋa nue nɩ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ Yisraɛkʋɛ 'klɩ ‑nyi, 'ke bʋ hie 'o 'waa dɛ 'kuku gbo, ʋ 'mʋ 'waa 'klɔ 'bii Nyɩsʋa ‑nyi, Nyɩsʋa, ɔ 'mʋ 'waa dɛ 'kuku a ‑gbɛ 'wʋwla. 32‑A 'ye ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn, ꞊a nyi ꞊tu, ‑a kɔ Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'hɛɛn. ‑Hihiu a ‑gbɛ, Nyɩsʋa nyu nahuin ꞊nʋ 'nɩ ‑nyi, ‑ʋ nyo 'o ꞊tuu.»

33‑Tɛ ‑gboligbo a nahuin 'wɔn win a ‑gbɛ, ‑ye ʋ bi 'mʋ lɛ yrʋ bʋbakɔ, 'ʋʋ ‑hʋa bʋ 'la ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ. 34Kɛɛ, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ɛ kɔ Falisi꞊tumu a nahuon ‑ye. 'A 'dʋ mɔ Gamaliɛlɩ. Ɔ mɔ Nyɩsʋa a teteitɔɔnyɔ'ɔ nɩ. Nahuin nyo 'o 'nɩ ꞊tuu 'dɔ. Nɔ‑ 'ba ye 'mʋ, 'ke 'le ‑gboligbo a nahuin ‑hɛyri, 'ɔ le nahuin, bʋ 'hrɔɔ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ, 'ke 'le ti gbi 'kwli 'mʋ. 35‑Tɛ ʋ 'hrʋʋ 'klɛɛ, ‑ye kɛ ɔɔ ‑gboligbo a nahuin ye po, ɔ nɔ: «Yisraɛkʋɛ, dɛ a di nahuin ‑gbo 'mʋ nu, ba ‑hie 'lu ‑wɔn lɛ ‑tɛɛ.» 36Ɔ nɔ lele: «'A ti 'de wɛn ke gbo a hreen, nyɩbɛyu ꞊de, nɔ‑ 'hrɩ o. 'A 'dʋ mɔ Tedasɩ. Ɔ nɔ 'nɩ, ɔ mɔ o nyɩgblakaa nɩ, nahuin, ‑ʋ ‑wɛ 'le ‑hɔtrʋwɩɩ ‑hɛn (400) 'ʋ nyo o ‑wɔn kʋɛ. Kɛɛ, nahuon ꞊de 'lɔ o, nahuin 'bii, ‑ʋ nyo o ‑wɔn kʋɛ, 'ʋ ‑gbɛ o 'kwla 'nyɩ 'mʋ lɛ, ꞊tumu a ‑gbɛ 'ʋ ‑wɛ gbo. 37‑Tɛ Tedasɩ a dɛ ‑hi, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ʋʋ o 'o nahuin ‑hree, nyɩbɛyu ꞊de 'hrɩ o ‑wɛ. 'A 'dʋ mɔ Judɩa. 'Ke ɔ kɔ 'le Galileblʋgba 'mʋ; 'ɔ nue, nahuin 'plɔplɔ 'ʋ kʋɔ ‑wɔn. Kɛɛ, nahuon ꞊de 'lɔ o ‑wɛ, nahuin 'bii, ‑ʋ nyo o ‑wɔn kʋɛ, 'ʋ ‑gbɛ lɛ. 38'A ‑tɩ o, 'nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, nahuin ‑gbo, ‑aa 'klɛɛ ‑bati lɛ poo, a nɩ nu 'le ꞊nʋ dɛ ꞊de 'mʋ! Kɛɛ, ba ‑hɩʋ mɛ lɛ, bʋ mu. 'Bɩa 'waa tɔɔlɛ kɔ 'waa nunu‑tɔplɩ 'hɛɛn, 'bɩ 'ya ‑tʋnahuin a 'lu a lɛ‑hielɛ 'mʋ, ɩ di gbo 'nɩ ‑wɛ. 39Kɛɛ, 'bɩa 'bɛ 'ya Nyɩsʋa 'mʋ, ‑ɔ nyu 'klɩ ‑nyi, ‑ye a 'die 'le ‑wɛ ba ‑wʋ gbo. 'Bɩa 'ba nyu ye ‑wɔn, ‑ye ɛ 'we ꞊nɔ ye, Nyɩsʋa aa ye ‑wɔn.»

‑Ye ‑tɩ ꞊nʋ, Gamaliɛlɩ ꞊tu, ‑gboligbo a nahuin wɩɩn ke, 40'ʋ da lele ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ ‑nɩ wɛn, 'ʋ le 'sɔyuo, 'ke bʋ biu lɔkʋɛ. ‑Tɛ ʋ ‑wɔ 'klɛɛ 'waa bibie ‑wɔn, ‑ye ʋ ‑nyu lele tete, ʋ nɔ: «A nɩ tɔɔ 'le lele ‑Yusu a ‑tɩ,» 'plɩɩ 'ʋ tɩʋ gbo. 41‑Tɛ ‑Yusu a ‑wɔnnaanyʋ, ʋʋ 'le ‑gboligbo a nahuin ‑hɛyri 'mʋ ‑hɔn, ‑ye ʋʋ nu 'manʋ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa nu ꞊nʋ 'mʋ ꞊hapʋdɛ. ꞊Hapʋdɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ mɔ bʋ 'ye ꞊sʋɛ, 'ke 'o ‑Yusu a ‑ta 'mʋ. 42‑Ye 'ɛ nɩ ‑nyrɔwɔ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, kɔ 'ke 'le 'waa ‑gbɛ a kayuo gblɛ, ʋ 'cipi 'o, 'ʋ nyi nahuin ye ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu, nɔ‑ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index