Search form

Saan 11

‑Tɛ ‑Yusu a nɩnatumu Lasa 'kʋ la

1Ɛ kɔ la ‑Yusu a nɩnatumu ꞊de. 'A 'dʋ mɔ Lasa. 'Ke ɔ nɩ 'le Betanidɩɔ 'mʋ, 'ke 'le Sudeblʋgba 'mʋ, ɔ kɔ 'a ‑dɩayuo nyrʋyuoo 'hɔn 'hɛɛn, ‑ʋ kɔ 'dʋɩ mɔ Mari kɔ Matɩ. 2Mari, nɔ‑ mɔ nyrʋgba ꞊nʋ, ‑ɔ 'ba la hʋnhrʋnponyra 'mʋ, ‑ɔ 'wlɔ la ‑Yusu bʋɩ lɛ, 'plɩɩ 'ɔ nu la 'a dɩɔnʋ a 'lu‑pupui, 'ɔ 'hran ‑Yusu a bʋɩ lɛ. 'Waa ‑dɩayu Lasa, nɔ‑ 'kʋɛ klɩ. 3‑Ye ‑dɩayuo nyrʋyuo a ‑gbɛ, ʋ le nahuon, 'ke 'le ‑Yusu ‑wɔn, 'ke bɔ lo, ‑ɛ mɔ: «‑Na nɩnatumu Lasa, 'a 'hʋɩɩn 'nɩ hren.» 4'Plɩɩ ‑Yusu 'mʋ titie a ‑gbɛ mu 'wɔn, ɔ nɔ: «Lasa a 'hʋɩn a hinhren, ɛ 'deɛ bɛ 'la ꞊nɔ. Kɛɛ, ɛ die nahuin 'nɩ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa kɔ 'klɩ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa. 'Hʋɩn a hinhren a ‑gbɛ, 'ke Nyɩsʋa di 'o naa, ɔ 'mue nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, 'n kɔ ‑wɛ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa.»

5‑Dɩayuoo ta a ‑gbɛ, Matɩ kɔ Mari kɔ Lasa 'hɛɛn, ‑Yusu nʋʋ 'mʋ nɩ 'dɔ. 6꞊Hapʋkɔ, 'ɔ nʋʋ 'mʋ 'dɔ, kɛɛ, ‑tɛ ɔ 'wɔn Lasa a 'hʋɩnhren‑tɩ, ‑tɛgbi ꞊nʋ, ɔ nɩ 'o, ɔ ‑hi 'o lele ‑nyrɔwɩɩ 'hɔn, 7'plɩɩ 'ɔ le 'a ‑naagbopʋ, ɔ nɔ: «‑Ba 'ba ye 'mʋ, ‑ba mu lele Sudeblʋgba 'mʋ!» 8‑Ye 'a ‑naagbopʋ nɔ: «Tɔɔnyɔ o, ‑tɛgbi ꞊nʋ, ‑n plɛ, ‑ba mu 'le, ‑tɛ ʋʋ ‑hʋa bʋ nu o 'hɛ, bʋ 'la o ‑mʋ, 'a ti 'de wɛn ke gbo a hreen, 'ke ‑n ‑hʋa ‑bo mu 'le lele?» 9‑Ye ‑Yusu nɔ: «‑Nyrɔwɔ kɔ 'a nɩ ti, gbɩgbɩyrɩ kɔ 'a nɩ ti. Nahuon 'bɔɔ ‑nyrɛ 'mʋ na, 'a bʋɩ 'nɩ bibi ꞊le lɛ, ‑ɛ nue, ɔɔ nahuon ꞊nʋ 'nɩ 'ye, ‑ɔɔ 'klɔ ‑gbo a nahuin ‑nyrɛ ‑nyi. 10Kɛɛ, nahuon 'bɔɔ 'tɔ 'mʋ na, ‑ye 'a bʋɩɩ lɛ 'nɩ bibi, ‑ɛ nue, 'ke ɔ nɩ 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri.» 11‑Ye kɛ ɔɔ lele po, ɔ nɔ: «‑A nɩ nɩnatumu, ɔɔ 'nɩ ŋmo, kɛɛ, 'nɩɩ 'nɩ mu, 'muo ŋmla 'mʋ ‑ha.» 12‑Ye ‑naagbopʋ ꞊tuo ‑wɔn, ʋ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, 'bɩa 'bɔɔ ŋmo, ‑ye ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'a 'hʋɩn di 'nɩ 'kee.» 13Kɛɛ, ‑tɛ ‑Yusu plɛ, Lasaa 'nɩ ŋmo, ‑ye 'kʋkʋɛɛ nɩ, ɔ ꞊hɛn 'nyrɛ. Kɛɛ ‑ye ‑naagbopʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, ŋmla a ŋmuŋme a ‑tɩ ‑Yusu ꞊tu. 14‑Ye ‑Yusu 'de 'klɛɛ lele ꞊nʋ ‑tɩ ꞊de 'yi ke ‑hli, ɔ nɔ: «Lasa 'kʋ nɩ. 15'A nɩ ‑tɩ, 'n kɔ plɔ a bleelɛ, 'ke ꞊bo 'de 'le Lasa 'hʋɩn 'mʋ nɩ, ‑ɛ nue, dɛ a ‑gbɛ, ɛ di 'a mʋ 'mʋ 'nɩ ‑hɛ, 'ke ba kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye. 'A ‑tɩ, ‑ba mu 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ.» 16‑Ye Toma, ʋʋ ꞊Yrupoyu daa, kɛ ɔɔ 'a 'bienʋ ‑naagbopʋ ye po: «‑Ba kʋɛ ‑wɛ ‑Yusu ‑wɔn, ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a 'mʋ 'o ‑tɛgbii ‑do 'kʋʋ.»

‑Yusu, nɔ‑ɔ 'le nahuin 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri ‑ha, nɔ‑ nyu 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le

17‑Tɛ ‑Yusuu 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ mu nyre, ‑ye ɔ 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑tɛ ʋ ‑ha o 'o Lasa, ɛ kɔ 'klɛɛ ‑nyrɔwɩɩ ‑hɛn. 18Betanidɩɔ 'mʋɛɛ Jrusrɛdɩɔ ye. 'A ‑wɔnlɛhinhrenlɛ 'de 'le ‑kilowɩɩ ta ‑wɛ. 19Nɛ‑ nue, ‑Juukʋɛ 'plɔplɔ 'ʋ ‑hɔn 'le Jrusrɛ 'mʋ, 'ʋ di Matɩ kɔ Mari 'hɛɛn yrɛ 'ye wɔn, ʋ 'mu 'le ꞊wlʋ 'kwli 'mʋ gbo ꞊tu, 'waa ‑dɩayu Lasa a 'kʋkʋ‑tɩ. 20‑Tɛ Matɩ 'wɩn, ‑ɛ mɔ, ‑Yusuu 'le 'nɩ di, ‑ye ɔ muo ye 'mʋ 'bɛ wɔn, kɛɛ, Mari ‑mɛ ‑ye, 'ke ɔ nɩ 'le kayu gbo. 21‑Tɛ Matɩ nyre 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, 'bɩa ꞊nɩ nɩ o nɔ, 'n ‑dɩayu 'deɛ bɔ 'kʋ o. 22Kɛɛ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, 'n yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'ɛ nɩ dɛ, ‑n di Nyɩsʋa ‑hʋa, ɔ die 'nɩ nu.» 23‑Ye ‑Yusu nɔ: «‑Na ‑dɩayu di 'hrɩ 'klɔ.» 24‑Ye Matɩ nɔ: «Iin, 'n yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'lelɛ'bɔɔ‑nyrɔwɔ 'mʋ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'le nahuin 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri lɛ ‑ha, 'kee nɩ, ɔ di 'o 'klɔ 'hrɩɩ.» 25‑Ye ‑Yusu nɔ: «'Mɔɔ nɩ, ‑ɔɔ 'le nahuin 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri lɛ ‑ha, ‑ɔ nyu 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɩa 'bɔ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, ‑ye 'n ‑nyi ꞊nɔ 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ. ꞊Betɩ bɔ 'kʋ, ɔ 'kɩɛ kʋɛ 'klɔ a ‑gbɛ. 26Nahuon ‑gbo, ‑ɔɔ ‑hʋnhlʋn po, 'bɩa 'bɔ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, ‑ye sɛyɩ‑sɛyɩ ɔ 'deɛ bɔ 'kʋ gbe. ꞊Be dɛ a ‑gbɛ, ‑n pui ‑tɛɛ?» 27‑Ye ɔ nɔ: «Iin, Kʋkɔnyɔ, 'n pui ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ‑mɔ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'a dakʋ ye ya. ‑Mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu, ‑ɔ di la nɔ 'klɔ ‑gbo ke di.»

‑Tɛ ‑Yusuu la 'a nɩnatumu Lasa a ꞊hien we

28Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye Matɩ mu 'a ‑dɩayu Mari da wɔn, 'ɔ dɔ ye, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ di 'le ꞊le, ‑mɔ ɔɔ da.» 29'Plɩɩ Mari 'mʋ dɩdawin a ‑gbɛ mu 'wɔn, ‑ye tii ‑do a ti 'yri, ɔ 'ba 'mʋ ye, 'ɔ mu 'le ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ. 30‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ 'de wɛn 'dɩɔ 'mʋ a 'yɛɛ. ‑Tɛgbii ‑do ꞊nʋ, Matɩ yɔ wɛn 'o gbo, 'ke ɔ 'kɩɛ nɩɛ 'o. 31‑Juukʋɛ ꞊nʋ, ‑ʋ dio 'le ꞊wlʋ 'kwli 'mʋ gbo ꞊tu wɔn, ‑tɛ ʋ 'ye, ‑ɛ mɔ, Mari a ‑gbɛ, ɔ 'kɩka nɩ, 'ɔ 'hrɩ, ‑ye 'waa ‑gbɛ, ʋ 'ba 'mʋ lɛ ye, 'ʋ kʋɔ ‑wɔn. Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, 'ke ɔɔ 'le 'dɛɛ ye mu, ɔ 'mʋ we.

32‑Tɛ Mari nyre 'o ‑tɛgbi, ‑Yusu nɩ 'o, 'plɩɩ ɔ 'muo mu 'ye, ‑ye ɔ 'wlɛ kwlɩ, 'ke 'o ‑Yusu a bʋɩ ꞊hlɔn, ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, 'bɩa ꞊nɩ nɩ o mɔ, 'na ‑dɩayu 'deɛ bɔ 'kʋ o.» 33‑Yusu nye 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, ɔɔ 'nɩ we, kɔ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ kʋɔ ‑wɔn, 'ʋʋ ‑wɛ we. Dɛ a ‑gbɛ, ɛ bʋbla ꞊nʋ gbo 'dɔ, kɔ, 'ɛɛ ‑wɛ ꞊nɔ wɔlɩ nue, 34‑ye ɔ nɔ: «‑Tɛ a ‑hɩɔ 'o, ‑be' a puo gbo 'le?» Ʋ nɔ: «Kʋkɔnyɔ, di 'le, ꞊mʋ 'o ‑tɛgbi a ‑gbɛ 'yee.» 35‑Ye ‑Yusu ‑tʋa wuwe gbo. 36‑Ye nahuin nɔ: «Ba 'ye kɛ, ɔ nʋɔ 'mʋ nɩ 'dɔ.» 37'Ke 'le nahuiin ‑do ꞊nʋ ‑gbahlɔn, kɛ ꞊ʋ ‑yee po: «'Be nɔ‑ kla o 'yiisuanyɔ a 'yii ke. Ɔ kɔ bɔ nue wɛn, Lasa 'nɩ ꞊han wɛn 'kʋ.»

‑Tɛ ‑Yusu ‑ha la Lasa 'klɔ

38‑Ye ‑Yusu bʋblɛ lele gbo, 'ɔ mu 'le 'dɛɛ ye. 'Dɛɛ a ‑gbɛ, ɛ mɔ 'hɩɔ a 'hʋɔɔ nɩ, 'ɔ nɩ 'le dʋgba 'kwli 'mʋ, 'ʋ nu o 'hɩɔ gbɛtɛɛ ‑ye, 'ʋ kɛ o ye. 39‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ba ‑ha 'o 'hɩɔ ‑gbo 'o, ʋ nu, 'ʋ ka 'dɛɛ ‑gbo ye.» Kɛɛ ‑ye kɛ Lasa a ‑dɩayu nyrɔyu Matɩɩ po: «Kʋkɔnyɔ o, ɔ di po 'nʋ, ‑ɛ nue, ɔ ‑hi 'le 'dɛɛ wlɔn ‑nyrɔwɩɩ ‑hɛn.» 40‑Ye ‑Yusu ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «'N le wɛn ‑mʋ nɩ, ‑ɛ mɔ, 'bɩa ꞊nɩ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, ‑ye ‑n di Nyɩsʋa a ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa 'nɩ 'ye.» 41‑Ye ʋ ‑ha 'o 'hɩɔ a ‑gbɛ nɩ, ‑Yusu 'ɔ 'ba 'lu ye 'mʋ, 'ɔɔ 'le yakɔ 'mʋ lɛ ta, ɔ nɔ: «'Na Bu o, 'nɩɩ ‑mʋ ‑nyi 'wio, ‑ɛ nue, ‑n wɛɛn 'na 'batɩwin ke. 42'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'ɛ nɩ ti, ‑nɩɩ 'na 'batɩwin ke 'nɩ wɛɛn. Kɛɛ, ‑tɩ ‑gbo, 'n ꞊tu wɛn, 'n ꞊tui nɩ, nahuin ‑gbo, ‑ʋ ꞊glaa 'le 'mʋ a ‑tɩ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mue ‑tɛɛ pue, ‑ɛ mɔ, ‑mɔɔ nɩ, ‑ɔ lee nɔ 'mʋ 'klɔ ‑gbo ke.» 43'Plɩɩ ɔ 'mʋ 'klɛɛ lɛ mu po, ‑ye ɔ 'yaa 'le win, ɔ nɔ: «Lasa, 'hrɩ 'le 'dɛɛ wlɔn!» 44Lasa 'ɔ 'hrɩ, 'a bʋɩ kɔ 'a dabʋɩ 'ʋ 'hɩnhɩʋɩn ‑jisɛi lɛ, 'ʋ mʋa ‑wɛ 'a 'lu dapɩa lɛ. ‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ba ꞊wlɔɔ lɛ, kɔ, ba ‑hɩɔ mɛ lɛ, bɔ na!»

‑Tɛ ‑Juukʋɛ a ye'mʋnaanyʋ ‑yra la ‑Yusu a 'lɩla‑tɩ

(Matie 26.1-5; Makɩ 14.1-2; Luku 22.1-2)

45'Ke 'le ‑Juukʋɛ ꞊nʋ ‑hɛyri, ‑ʋ di 'le Mari ‑wɔn, kɔ, ‑ʋ 'ye dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu nu, 'waa 'plɔplɔ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye. 46Kɛɛ, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ꞊ʋ ‑ye mu 'le Falisi꞊tumu a nahuin ‑wɔn, dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu nu, 'ʋ ꞊tui ꞊nʋ ye. 47‑Tɛ ʋ 'wɩn, ‑ye Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ, ʋ kɔ Falisi꞊tumu a nahuin a ‑gbɛ 'hɛɛn, ʋ kɔ 'waa 'bie nyɩgblakɩ 'hɛɛn, 'ʋ da ‑gboligbo, ʋ nɔ: «‑Be' ‑a di 'klɛɛ nu 'le? ‑Ɛ nue, nahuon ‑gbo, ɔɔ nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ 'plɔplɔ. 48'Bɩa ꞊ba ‑hɩɔ mɛ lɛ, bɔ 'kɩɛ gbɛɛ 'lu ‑wɔn, nahuin 'bii dio ye kuo ꞊wlʋ, 'plɩɩ Romakʋɛ a nyɩgblakɩ, ʋ 'mʋ 'le di, ʋ 'mʋ ‑a mʋ gbatɩ klɛ ‑ha, ‑a mʋ ‑gbo, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka ‑gbo kɔ ‑a nɩ dakʋ 'bii a nyɩgblakɩ.» 49'Ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Kaifʋ, ‑ɔ mɔ la 'yrʋ ꞊nʋ gbo a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka, ɔ nɔ: «꞊Be a 'nɩ yrii ꞊le 'mʋ lɛ, 50ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke nahuoon ‑do bɔ 'kʋ, 'ke 'o ‑a nɩ dakʋ 'bii a ‑ta 'mʋ, 'ɛ ‑hi 'o ‑a nɩ dakʋ 'bii a ‑gbɛ bʋ ‑wɛ gbo.» 51Sɛyɩ‑sɛyɩ, win ꞊nʋ, ɔ po, ɛ 'de 'a ‑gbɛ a 'lu a lɛ‑hielɛ. Kɛɛ, ‑tɛ ɔ 'ya 'yrʋ ꞊nʋ a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka 'mʋ, nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ ꞊tu ꞊nɔ win a ‑gbɛ wlɔn, 'ɔ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu di 'nɩ 'kʋ, 'ke 'o ‑Juukʋɛ a dakʋ 'bii a ‑ta 'mʋ. 52Ɛ 'de ‑Juukʋɛɛ ‑do a ‑ta 'mʋ, ɔ 'deɛ bɔ 'kʋ. Kɛɛ, ɔ di 'nɩ 'kʋ, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'yuo꞊pli 'bii a ‑ta 'mʋ, ‑ʋ 'sɛɛ 'klɔ 'bii ‑gbo ke gbo, ‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ 'mu lɛ 'kukue, ʋ 'mʋ dɛɛ ‑do 'mʋ 'ya.

53Kʋɛ 'o ‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ 'yie 'mʋ gbo, ‑Juukʋɛ a ye'mʋnaanyʋ ‑yrɩ nɩ, 'ke bʋ 'la ‑Yusu. 54Dɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ ‑Yusu 'ɔ 'nɩnɩ pa 'klɛɛ lele nahuin ‑hɛyri, 'ke 'le ‑Juukʋɛ a 'blʋgba 'mʋ. ‑Ye ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ke ʋ mu 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ʋʋ Eflaimʋ daa, 'ʋ ‑hi 'le 'dai ti. 'Ke 'le Eflaimʋ a ‑gbɛ ke 'mʋ, ‑tʋtʋtɩɔ ꞊nʋ, ‑ɔ nɩ 'le, nahuon ꞊de 'de 'le 'ti.

55‑Juukʋɛ a lɛ'mimre ꞊nʋ, ʋʋ Pakɩ daa, 'a ti 'mʋɛɛ yrɛ. 'Plɩɩ lɛ'mimre a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ 'o nyre, 'blʋgba ꞊nʋ a nahuin 'plɔplɔ mu 'le Jrusrɛ 'mʋ, ‑ɛ die nu, dɛ ꞊nʋ, ʋ kɔ bʋ nu, 'plɩɩ ʋ 'mʋ 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, ʋ 'mue nu, 'plɩɩ ʋ 'mʋ lɛ'mimre a ‑gbɛ ke mu. 56Nahuin a ‑gbɛ, ʋʋ lɛ ꞊mɔ ‑Yusu. ‑Tɛ ʋ nɩ 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ, ‑ye ʋʋ wlɔn lɛ 'nɩ ꞊gbʋgba, ʋ nɔ: «꞊Be 'a nɩ ꞊wlʋ nɔ 'nɩ, ɔ di lɛ'mimre ke 'nɩ di?»

57Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ kɔ Falisi꞊tumu a nahuin 'hɛɛn, ʋ ꞊tui o nɩ, ‑ɛ mɔ, 'bɩa nahuon ꞊de 'bɔ yii 'o ‑tɛgbi ꞊nʋ, ‑Yusu nɩ 'o, ‑ye bɔ lee ꞊nʋ, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo klɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index