Search form

Saan 11:51

51Sɛyɩ‑sɛyɩ, win ꞊nʋ, ɔ po, ɛ 'de 'a ‑gbɛ a 'lu a lɛ‑hielɛ. Kɛɛ, ‑tɛ ɔ 'ya 'yrʋ ꞊nʋ a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka 'mʋ, nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ ꞊tu ꞊nɔ win a ‑gbɛ wlɔn, 'ɔ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu di 'nɩ 'kʋ, 'ke 'o ‑Juukʋɛ a dakʋ 'bii a ‑ta 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index