Search form

Saan 12:3

3Bʋʋ 'klɛɛ dɛ di, ‑ye Mari 'ba 'mʋ ‑dawinniyrɩɛ. ‑Dawinni a ‑gbɛ, ɩɩ po ꞊die 'dɔ. ‑Tɛ ɔ 'bʋɩ 'mʋ, ‑ye ɔ plɩɩ ‑Yusu a bʋɩ lɛ, 'ɔ nu 'a dɩɔnʋ a 'lu‑pupui, 'ɔ 'hran ‑Yusu a bʋɩ lɛ, ‑dawinni a hʋnhrʋn 'ʋ 'sɛɛ kayu gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index