Search form

Saan 13

‑Tɛ ‑Yusu yra la 'a ‑naagbopʋ a bʋɩ lɛ

1Ɛ hie 'le ‑nyrɔwɔɔ ‑do, 'plɩɩ ‑Juukʋɛ a lɛ'mimre, ‑ɛ mɔ Pakɩ, ɛ 'mʋ 'o nyre. ‑Yusu yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ti nyre 'o ꞊o, 'ke bɔ ‑hɔn nɔ 'klɔ ‑gbo ke 'mʋ, bɔ mu 'le 'a Bu Nyɩsʋa ‑wɔn. Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ 'a nahuin, kɛ nɔ 'klɔ ‑gbo ke, ɔ nʋʋ 'mʋ nɩ ti a pɛpɛ, kɔ, ɔ 'cipi 'o 'waa 'mʋnʋɛlɛ.

2‑Wise, ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ke ʋ nɩ 'o dɛdiilɛ 'mʋ. 'Plɩɩ ʋ 'mʋ dɛ mu di, ɛ 'de kayu a 'mʋ‑hɛnyɔ kɔ, ‑bɔ yra 'waa bʋɩ lɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑Juukʋɛɛ 'a nunue nu. 'Plɩɩ ʋ 'mʋ dɛ mu di, ‑ye 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka Satan, ɔ 'prɛɛ 'le Judɩa Yisikalio ‑wɔn, ‑ɔ mɔ Simɔ a 'yu, 'ke bɔ po ‑Yusu 'a yraanyʋ kwa. 3‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑nyi ꞊nɔ 'klɩ, 'ke bɔ kɔɔ ‑tɔplɩ 'bii win ke, 'ɔ yie ‑wɛ, ‑ɛ mɔ, 'ke ɔ ‑hɔn 'le Nyɩsʋa ‑wɔn 'mʋ, kɔ, 'ɔ kɔ bɔ ꞊hɩan ‑wɔn, ɔ 'mʋ 'le ꞊nɔ ‑wɔn mu. 4꞊Hapʋkɔ, 'ɔ yi ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, kɛɛ, ɔ 'ba 'mʋ ye, 'ɔ ‑hɛ 'a 'luyewlawlʋ, 'ɔ 'ba ‑ploodanʋ 'mʋ, 'ɔ kluu ‑bubui ke, 5'ɔ po 'le 'nie 'pɔhlʋ wlɔn, 'ɔ ‑tʋa 'a ‑naagbopʋ a bʋɩ a lɛyɩyra gbo. 'Bɔ yra nahuoon ‑do a bʋɩ lɛ, ‑ye ɔ nu ‑ploodanʋ ꞊nʋ, ɔ klɩɩ wɛn ‑bubui ke, 'ɔ nyo bʋɩ lɛ 'hran. 6Nɛ‑ ɔ nu ‑nunu, 'ɔ nyre 'o Simɔ Piɛlɩ 'hʋɩn 'mʋ. ‑Tɛ ɔ nyro 'klɛɛ 'o 'hʋɩn 'mʋ, ‑ye Simɔ Piɛlɩ nɔ: «Kʋkɔnyɔ, ꞊be ‑mɔɔ 'na bʋɩ lɛ mu yra?» 7‑Ye ‑Yusu nɔ: «Dɛ ‑gbo, 'nɩɩ nu, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ꞊nɩ yrie ꞊le 'mʋ lɛ, kɛɛ, 'ke 'le ye 'mʋ, ‑n die 'mʋ lɛ 'nɩ yrii.» 8‑Ye Piɛlɩ nɔ: «Gbegbe, ‑n 'deɛ ‑bo yra 'na bʋɩ lɛ.» ‑Ye ‑Yusu nɔ: «'Bɩa 'nɩ 'de ‑na bʋɩ ‑gbo lɛ yra, ‑n 'deɛ ‑bo 'ya 'klɛɛ lele 'na nahuon 'mʋ.» 9‑Ye Simɔ Piɛlɩ nɔ: «'Bɩa 'bɛ nɩ lɛ 'mʋ, ɛ nɩ 'ya 'le 'na bʋɩɩ ‑do 'mʋ, kɛɛ, yra ‑wɛ 'mʋ kwa lɛ, kɔ, yra ‑wɛ 'na 'lu lɛ.» 10‑Ye ‑Yusu nɔ: «Nahuon 'bɔ ‑plo, 'bɔ na lɛ dɛ gbi, ɔ 'de kɔ bɔ ‑plo lele, 'bɛ 'de bɔ yra 'a bʋɩ lɛɛ ‑do, ‑ɛ nue, ɔ 'wʋ 'le ꞊le 'bii. A ‑mɛ ‑ye, a 'wʋ 'le ꞊le. Kɛɛ ‑ye ɛ 'de a 'bii, a 'de 'le 'wʋ.» Ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'waa 'oye'siilɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, nɛ‑ kɔ ‑tɩ ‑Yusu ꞊hɛn 'nyrɛ. 11Ɔ yi nahuon ꞊nʋ nɩ, 'ke 'le ꞊nʋ ‑gbahlɔn, ‑ɔ di ꞊nɔ 'a yraanyʋ kwa po. Nɛ‑ nue, 'ɔ po wɛn lɛ: «Ɛ 'de ʋ 'bii, ʋ 'de 'le 'wʋ.»

12‑Tɛ ɔ ‑wɔ 'waa bʋɩ a lɛyɩyra ‑wɔn, ‑ye ɔ pue lele 'a 'luyewlawlʋ nɩ, 'ɔ nɩ lele gbo, 'ke 'o dɛdi‑tuoo ‑do ꞊nʋ ke, ɔ nɔ: «Dɛ ‑gbo, 'n nu 'a mʋ 'mʋ, ꞊be dɛ ‑gbo, ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, a yree 'mʋ lɛ? 13'Baa 'mʋ da, kɛ aa po: Tɔɔnyɔ kɔ Kʋkɔnyɔ 'hɛɛn. 'Plɩɩ ‑ye, ‑tɩ a ‑tɛɛ aa ꞊tu, ‑ɛ nue, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'mɔ mɔ Tɔɔnyɔ, kɔ Kʋkɔnyɔ 'hɛɛn. 14'A ‑tɩ o, ‑tɛ 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ 'a nɩ Kʋkɔnyɔ kɔ 'a nɩ Tɔɔnyɔ 'hɛɛn, 'n nu, 'nɩ ꞊tɩɔ 'le 'n dɩɔnʋ, 'nɩ yra 'a mʋ bʋɩ lɛ, 'a nɩ ‑gbɛ, kɛ ba nu, ba ꞊tɩɔ ‑wɛ 'le 'a nɩ dɩɔnʋ, a 'mʋ ‑wɛ bʋɩ lɛ yɩyra. 15'N tʋɛ 'a mʋ nɩ, ‑ɛ mɔ, 'n ꞊tɩɔ 'le 'n dɩɔnʋ nɩ, 'nɩ ‑hɛ 'a nɩ 'mʋ‑hɛnyɔ, ‑ɛ die nu, dɛ ‑gbo, 'n nu 'a mʋ 'mʋ, a 'mue ‑wɛ 'mʋ nunu. 16'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, ɛ 'de ‑kʋannunyɔ ꞊de kɔ, ‑bɔ di 'o 'a 'masɛ 'lu ye nɩ. Ɛ 'de ‑wɛ lɛleenyɔ ꞊de kɔ, ‑bɔ di ‑wɛ 'o nahuon ‑gbo, ‑ɔ lee ꞊nɔ 'lu ye nɩ. 17'A ‑tɩ o, a yie 'klɛɛ nɩ. 'Bɩa 'baa lɛ 'a nunue nu, ‑ye a di kɔ plɔ a bleelɛ.

18Ɛ 'de a 'bii, 'n 'de 'a mʋ 'nyrɛ ꞊hɛn. Nahuin ꞊nʋ, 'n ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke bʋ 'ya 'na nahuin 'mʋ, 'n yiu nɩ. Kɛɛ, ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ɛ blɛ ye bɩ mue 'lu ‑wɔn. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo: Nahuon ‑gbo, ‑ɔ kɔ 'mʋ 'hɛɛn, ‑ʋ 'nyra 'le dabʋ dɛdihuoo ‑do wlɔn, nɔ‑ ‑hɛ 'na yraanyɔ. 19'N nyi 'a mʋ ye 'nɩ ꞊tu ‑dodo, 'plɩɩ ɛ 'mʋ 'o nyre, ‑ɛ die nu, ti ‑kɔ 'yri ɛ di 'o nyre, a 'mʋ 'mʋ ꞊wlʋ ye kuo, ‑ɛ mɔ, 'mɔ mɔ nahuon ‑gbo, Nyɩsʋa lee nɔ ‑tʋtʋ ke. 20'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'ble 'na lɛleenyɔ kwa, ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'mɔɔ nɩ, ɔ 'ble kwa. Kɔ, nahuon 'bɔ 'ble 'mʋ kwa, ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'na Bu Nyɩsʋa'a nɩ, ‑ɔ lee 'mʋ, nɔ‑ ɔ 'ble kwa.»

‑Yusu nɔ 'nɩ, Judɩa dio kwa po 'a yraanyʋ

(Matie 26.20-25; Makɩ 14.17-21; Luku 22.21-23)

21'Plɩɩ ‑Yusu 'mʋ win a ‑gbɛ mu po, ‑ye 'a ꞊wlʋ 'mʋɛ gbo 'dɔ. Kɛ ɔɔ 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ 'de ꞊nʋ dɛ ꞊de 'yi ke ‑hli, ɔ nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, nahuon nɩ nɔ 'a mʋ ‑hɛyri. Nɔ‑ di 'mʋ 'na yraanyʋ kwa po.» 22‑Ye ʋʋ 'nɩ 'yiye. Nahuon tio‑ ‑Yusu ꞊hɛn 'nyrɛ, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ʋ 'dio yi. 23‑Naagbopʋyu ‑ye nɩ 'o, ‑Yusu nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ, nɔ‑ nɩ 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ gbo. 24Nɔ‑ Simɔ Piɛlɩ nu ‑jie, ɔ le, bɔ ꞊gba ‑Yusu wlɔn, nahuon tio‑ ‑Yusu ꞊hɛn 'nyrɛ, 25‑naagbopʋyu a ‑gbɛ 'ɔ 'prɛɛ 'le ‑Yusu nʋa 'mʋ, 'ɔ ꞊gbɔ wlɔn, ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ, nahuon tio‑ ‑n ꞊hɛn 'nyrɛ 'le?» 26‑Ye ‑Yusu ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «'Flɔɔ꞊tɩɔ ‑gbo, 'n di 'le 'yanu ‑wɔn 'nyra, nahuon, 'n dio ‑nyi, nɔ‑ɔ nɩ,» 'ɔ 'ba 'flɔɔ꞊tɩɔ 'mʋ, 'ɔ 'nyrɔ 'le 'yanu ‑wɔn, 'ɔ ‑nyo Judɩa, ‑ɔ mɔ Simɔ Yisikalio a 'yu. 27'Plɩɩ Judɩa 'mʋ 'flɔɔ꞊tɩɔ a ‑gbɛ mu di, ‑ye Satan kʋɔ ke win 'bii. Kɛ ‑Yusu nyo 'klɛɛ ye po, ɔ nɔ: «Po 'le 'klɩ lɛ, dɛ ‑n kɔ ‑bo nu, ꞊mue nu!» 28Nahuin 'bii, ‑ʋ nɩ 'o dɛdi‑tuoo ‑do a ‑gbɛ ke, ꞊ɔ ꞊de 'di 'mʋ lɛ yrii, ‑tɩ kɔ ‑tɩ ‑Yusu 'ɔ nu lɛ 'pʋprɛ. 29‑Tɛ Judɩa 'ya la 'wligbo꞊tunyɔ 'mʋ a ‑tɩ, ꞊ʋ ‑ye nɔ 'nɩ, ‑Yusu lo nɩ, 'ke bɔ mu lɛ'mimre a dididɛ ꞊nʋ ‑tɔ, ꞊ʋ ‑ye nɔ 'nɩ, ‑Yusu lo nɩ, 'ke bɔ ‑ha 'le 'wli, bɔ ‑nyi ꞊sʋɛnyʋ. 30‑Tɛ Judɩa ‑wɔ 'klɛɛ 'flɔɔ꞊tɩɔ a ‑gbɛ lɛ, ‑ye tii ‑do a ti 'yri, ɔ bi 'le 'mʋ ‑patʋ, 'ke 'le gbɩgbɩyrɩ 'mʋ.

‑Tɛ ‑Yusu ‑nye la 'a ‑naagbopʋ tetebʋ yrayrʋ

31‑Tɛ Judɩa bi 'klɛɛ 'le ‑patʋ 'mʋ, ‑ye kɛ ‑Yusuu 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ: «‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'na ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ di 'mʋ bi pepe'. ‑Ye 'n die 'nɩ nu, nahuin 'mʋ ‑wɛ Nyɩsʋa a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'ye. 32'Bɩa 'nɩ nu dɛ a ‑gbɛ, ‑ye Nyɩsʋa die lele 'nɩ nu, nahuin 'mʋ 'na ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'ye. Ɔ ‑wɛ lɛ kɛ 'a nunue. Ɔ di 'mʋ ‑nyi ꞊hapʋgbonɩɩlɛ, 'ke 'le ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ. 33'Na 'yuo o, ti ꞊nʋ, 'n 'kɩɛ die 'o 'a mʋ 'hʋɩn 'mʋ ‑hi, ɩ 'de 'klɛɛ lele ‑huo. A di 'mʋ lɛ 'nɩ ꞊mɔ. Kɛɛ, ‑tɩ ꞊nʋ, 'n ꞊tu o ‑Juukʋɛ a ye'mʋnaanyʋ ye, nɩ‑ 'nɩɩ ‑wɛ 'a mʋ ye mu ꞊tu. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ɩ nɩ‑ ‑gbo: ‑Tɛgbi 'nɩɩ 'le mu, a 'de 'le mumue ‑wɛ. 34'Nɩɩ 'a mʋ ‑nye tetebʋ yrayrʋ. Tetebʋ a ‑gbɛ, nʋ‑ ‑gbo: Ba nʋnʋɛ 'mʋ. ‑Tɛ 'n nu 'a nɩ 'mʋnʋɛlɛ, kɛ'ɛ nɩ, a kɔ ba nu ‑wɛ 'mʋnʋnʋɛlɛ. 35'Bɩa 'ba nʋnʋɛ 'mʋ, ‑ye nahuin 'bii, ʋ die 'nɩ yrii, ‑ɛ mɔ, 'a mʋ mɔ 'na ‑naagbopʋʋ nɩ.»

‑Tɛ ‑Yusu le la Piɛlɩ, ‑ɛ mɔ, Piɛlɩ a ‑gbɛ, ɔ di 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ɔ 'dio yi

(Matie 26.31-35; Makɩ 14.27-31; Luku 22.31-34)

36‑Ye Simɔ Piɛlɩ ꞊gbɔ wlɔn, ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ, ‑be' ‑nɩɩ ye mue 'le?» ‑Ye ‑Yusu ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «‑Tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ‑tɛgbi 'nɩɩ 'le mu, ‑n 'de 'le 'na ‑wɔnkʋkʋɛ ‑wɛ. Kɛɛ, ti di 'o 'nɩ nyre, ‑ɩ kɔ 'yri ‑n di 'o 'mʋ ‑wɔn kʋɛɛ.» 37‑Ye Piɛlɩ nɔ: «Kʋkɔnyɔ, 'n ‑wɛ ‑wɔn, 'ke ꞊bo ‑ha 'na ‑hʋnhlʋn, 'ke 'o ‑na ‑ta 'mʋ. Dɛ‑ nue, ꞊nɩ plɛ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, 'n 'de 'le ‑na ‑wɔnkʋkʋɛ ‑wɛ 'le?» 38‑Ye ‑Yusu nɔ: «꞊Be 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑n ‑wɛ ‑wɔn, 'ke ‑bo ‑ha ‑na ‑hʋnhlʋn, 'ke 'o 'na ‑ta 'mʋ? 'Nɩɩ ‑mʋ 'nɩ le, 'plɩɩ hapɛ 'mʋ kɛ ‑nyrɛ mu da, ‑n di nu 'a ꞊tuuwɩɩ ta, ‑ɛ mɔ, ‑n 'de 'mʋ yi.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index